Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Prof. zw. dr hab. Alfred JAHN
1915-1999

Członek Honorowy Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Członek Polskiej Akademii Nauk

The Honorary Member of Association of Polish Geomorphologists

The Member of Polish Academy of Sciences

W dniu 1 kwietnia 1999 roku zmarł nagle Prof. zw. dr hab. Alfred JAHN - geograf, geomorfolog, polarnik, wybitny uczony i wspaniały nauczyciel akademicki.

Profesor Alfred Jahn urodził się 22 kwietnia 1915 roku we Lwowie. Przez całe pracowite życie zawodowe związany był z Uniwersytetem w Lublinie i Wrocławiu. Był autorem wielu publikacji naukowych powszechnie znanych w kraju i zagranicą. Profesor był członkiem wielu krajowych i zagranicznych komitetów i towarzystw naukowych. Dokonania naukowe Profesora stanowią trwały wkład w rozwój światowej geomorfologii. Polska geomorfologia straciła wybitnego uczonego.

Prof. Dr. Alfred JAHN - the geographer, the geomorphologist, the expert in Polar Regions, the outstanding scientist and the great academic teacher died suddenly on April 1, 1999.

Professor Jahn was born on April 22, 1915 in Lvov. During his hard-working life he was related to University of Lublin and Wroclaw. He was the author of many scientific publications widely known in Poland and abroad. Professor was a member of many national and international scientific societies and committees. Scientific achievements of Professor constitute a retentive contribution to world-wide development of geomorphology. Polish geomorphology lost the outstanding scientist.

Więcej informacji z Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego [in Polish]


Copyright © 1999 by Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań
Last updated: 4-01-2000