Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Członkowie Honorowi / Members of Honour

II Zjazd Geomorfologów Polskich, Lądek Zdrój, 4-7.10.1993

2nd Congress of Polish Geomorphologists, Lądek Zdrój, 4-7.10.1993

1. Prof. dr Anna Dylikowa (+)

Uniwersytet Łódzki, Łódź
Profesor Anna Dylikowa należy do wybitnych i zasłużonych geomorfologów polskich. Szczególne zasługi posiada w zakresie nowoczesnego badania wydm śródlądowych oraz zjawisk peryglacjalnych. Jest twórczynią oryginalnej metody badań strukturalnych i teksturalnych w geomorfologii glacjalnej. Na arenie międzynarodowej uzyskała pozycję dzięki redagowaniu, po śmierci prof. Jana Dylika, Biuletynu Peryglacjalnego. Jest autorką licznych prac, w tym geograficznej syntezy Polski oraz cennych opracowań dotyczących terminologii peryglacjalnej. Jest filarem łódzkiej szkoły geomorfologicznej stworzonej przez prof. Jana Dylika.

2. Prof. dr habil. Alfred Jahn (+)

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Profesor Alfred Jahn (emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego) jest wybitnym geomorfologiem o renomie międzynarodowej. Największe uznanie przyniosły Mu prace dotyczące problematyki peryglacjalnej, współczesnej i kopalnej, rozwoju stoku (m.in. denudacyjny bilans stoku) oraz geomorfologii regionalnej (Wyżyna Lubelska, Sudety). Z zakresu tej problematyki, a także zagadnień paleogeografii i geologii czwartorzędu Profesor Alfred Jahn ogłosił ponad 200 publikacji. Jest ponadto założycielem Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz długoletnim redaktorem naukowym Czasopisma Geograficznego. Twórca wrocławskiej szkoły geomorfologicznej.

3. Prof. dr habil. Mieczysław Klimaszewski (+)

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Profesor Mieczysław Klimaszewski (emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego) jest wybitnym geomorfologiem o renomie międzynarodowej. Jest autorem pierwszego, polskiego podręcznika geomorfologii (kilkakrotnie wznawianego i uzupełnianego), dokonując w nim syntezy geomorfologii jako dyscypliny naukowej. Jest znakomitym znawcą geomorfologii gór, specjalistą w zakresie geomorfologii Karpat Polskich. Jest autorem geomorfologicznej syntezy Tatr Polskich. Autor blisko 300 publikacji z różnych dziedzin geomorfologii. Twórca oryginalnej metody kartowania geomorfologicznego. Jest założycielem krakowskiej szkoły geomorfologicznej.

4. Prof. Dr. Denys Brunsden

University of London, London, United Kingdom
Profesor Denys Brunsden, profesor geografii w King's College University of London, jest jednym z najwybitniejszych współczesnych geomorfologów o pozycji światowej. Autor i współautor wielu książek, twórca kanonów współczesnej geomorfologii, zasłużony na polu propagowania zastosowań geomorfologii. Był głównym inicjatorem stworzenia instytucjonalnych podstaw międzynarodowej współpracy geomorfologów. Jako prezes British Geomorphological Research Group był współorganizatorem I International Conference on Geomorphology (Manchester 1985) oraz pierwszym prezydentem powstałej w 1989 r. we Frankfurcie nad Menem International Association of Geomorphologists, do którego powołania wniósł wkład o nieprzemijającym znaczeniu.
Profesor Brunsden jest zaprzyjaźniony z wieloma polskimi geomorfologami, którym udziela wszechstronnego poparcia oraz wysoko ocenia wkład polskich geomorfologów do geomorfologii światowej.

III Zjazd Geomorfologów Polskich, Sosnowiec, 27-29.09.1995

3rd Congress of Polish Geomorphologists, Sosnowiec, 27-29.09.1995

5. Prof. dr habil. Halina Klatkowa (+)

Uniwersytet Łódzki, Łódź
Profesor Halina Klatkowa jest wybitnym geomorfologiem i paleogeografem czwartorzędu. Największe osiągnięcia uzyskała w zakresie geomorfologii peryglacjalnej i glacjalnej, paleogeografii górnego plejstocenu Polski Środkowej oraz badań właściwości strukturalnych i teksturalnych osadów środowiska glacjalnego, peryglacjalnego i eolicznego. Jest autorką kilku znakomitych rozpraw naukowych, cechujących się niezwykłą skrupulatnością w analizie, rzetelnością w interpretacji badanych zjawisk oraz celnością wniosków w syntezie, a także kilkudziesięciu mniejszych prac naukowych. Swoją działalnością naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz organizacyjną (redaktor Acta Geographica Lodziensia) wniosła bardzo istotny wkład w rozwój łódzkiego ośrodka geomorfologicznego.

6. Prof. dr Henryk Maruszczak

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Profesor Henryk Maruszczak należy do grupy najbardziej naukowo czynnych geografów fizycznych i geomorfologów w Polsce. W dorobku naukowym zgromadził blisko 200 oryginalnych publikacji głównie w zakresie geomorfologii, geologii i paleogeografii czwartorzędu. Renomę międzynarodową przyniosły Mu wybitne osiągnięcia w dziedzinie badania lessu, jako najlepszemu znawcy tego osadu w Polsce. Dla rozwoju problematyki lessu zasłużył się także poprzez organizację kilku krajowych oraz międzynarodowego sympozjum lessowego. Oprócz tej problematyki w dorobku zwracają uwagę prace, odnoszące się do kopalnych zjawisk peryglacjalnych, procesów i form denudacyjnych, krasu, zastosowań geomorfologii w planowaniu przestrzeni geograficznej dla potrzeb praktycznych, geografii regionalnej (monografia Bułgarii) i antropogeografii. Profesor Henryk Maruszczak położył wielkie zasługi w rozwoju lubelskiego ośrodka geograficznego.

7. Prof. dr habil. Władysław Niewiarowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesor Władysław Niewiarowski uzyskał na polu geomorfologii glacjalnej. Wśród form glacjalnych szczególną uwagę poświęcił formom martwego lodu, a Jego liczne rozprawy oraz prace z tego zakresu są najczęściej cytowane w kraju i za granicą. Na gruncie problematyki paleogeografii późnego czwartorzędu, która jest drugą ważną dziedziną badań Profesora Władysława Niewiarowskiego największe osiągnięcia dotyczą kształtowania się i rozwoju jezior i rynien glacjalnych w schyłkowym górnym plenivistulianie i późnym vistulianie oraz holocenie. Jest autorem kilku gruntownych rozpraw oraz kilkudziesięciu prac naukowych, stanowiących trwały wkład do wiedzy o młodoglacjalnej rzeźbie Polski północnej, a także regionalnej geografii fizycznej głównie Kujaw, Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Pomorskiego. Wniósł wielki wkład w rozwój toruńskiego ośrodka geograficznego jako następca prof. R.Galona.

8. Prof. Dr. Dietrich Barsch

Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
Profesor Dietrich Barsch jest geomorfologiem o renomie światowej. Główne osiągnięcia badawcze, które weszły do literatury międzynarodowej dotyczą metod kartowania geomorfologicznego, rzeźby wysokogórskiej, lodowców gruzowych, rzeźby fluwialnej (delta Missisippi), powierzchni zrównań w klimacie półsuchym oraz monitoringu współczesnych procesów na stoku. Organizował także ekspedycje badawcze w czterech wielkich programach Deutsche Forschungsgemeinschaft. Jako wybitny organizator współuczestniczył w założeniu International Association of Geomorphologists, był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego II International Conference on Geomorphology (Frankfurt/M, 1989). Był Prezydentem International Association of Geomorphologists (1993-1995). Profesor Barsch od lat 70-tych posiada i pielęgnuje związki z polskimi geomorfologami w Toruniu i Poznaniu, wygłaszał wykłady gościnne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracował z Polakami na polu nowoczesnego kartowania geomorfologicznego, wydawania serii "Physical Environment" w Springer Verlag oraz założenia International Association of Geomorphologists.

9. Prof. Dr. Albert Pissart

l'Université de Liége, Liége, België
Profesor Albert Pissart jest geomorfologiem, badaczem zjawisk peryglacjalnych o renomie międzynarodowej. Prace badawcze w Arktyce Kanadyjskiej, Quebec, Basenie Paryskim, Alpach Francuskich. Główne osiągnięcia badawcze cytowane w literaturze światowej dotyczą pingo, wieloboków szczelin mrozowych, eksperymentalnych badań metodami symulacyjnymi zjawisk wietrzenia mrozowego i kontrakcji termicznej, obejmują zarówno współczesne środowisko peryglacjalne, jak i kopalne, plejstoceńskie, głównie Belgii. Autor 146 oryginalnych prac, syntez, rozdziałów w książkach oraz podręcznikach. Organizator kilku międzynarodowych sympozjów. Członek korespondent Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych. Był prezydentem Komisji Geomorfologii Peryglacjalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej, którą objął po prof. J.Dyliku, prezydentem Belgijskiego Towarzystwa Geologicznego i Belgijskiego Towarzystwa Geograficznego, prezydentem Stowarzyszenia Geomorfologów Belgijskich. Jest współredaktorem czasopisma "Permafrost and Periglacial Processes", a był współredaktorem "Zeitschrift für Geomorphologie". Profesor Pissart od r. 1961 posiada i pielęgnuje kontakty z geomorfologami polskimi. Wygłaszał gościnne wykłady na uniwersytetach w Łodzi i Poznaniu, ściśle współpracował z prof. J.Dylikiem w Komisji Geomorfologii Peryglacjalnej, organizował liczne zaproszenia polskich geomorfologów z wykładami do Liége, stypendia dla młodej kadry i uczestnictwa Polaków w sympozjach międzynarodowych.

IV Zjazd Geomorfologów Polskich, Lublin, 3-6.06.1998

4th Congress of Polish Geomorphologists, Lublin, 3-6.06.1998

10. Prof. dr habil. Edward Józef Mojski

Państwowy Instytut Geologiczny, Sopot

11. Prof. dr habil. Leszek Starkel

Polska Akademia Nauk, Kraków

12. Prof. dr habil. Jerzy Kondracki (+)

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.09.2000

5th Congress of Polish Geomorphologists, Toruń, 11-14.09.2000

13. Prof. Dr. Tadeás Czudek

Brno, The Czech Republik

VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Jelenia Góra-Cieplice, 11-14.09.2002

6th Congress of Polish Geomorphologists, Jelenia Góra-Cieplice, 11-14.09.2002

14. Prof. dr hab. Andrzej Karczewski

Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań

15. Prof. dr hab. Bogusław Rosa (+)

Uniwersytet Gdański, Gdańsk

16. Prof. Dr. Marton Pecsi (+)

Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

17. Prof. Dr. Andriej A. Wieliczko

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22.09.2005

7th Congress of Polish Geomorphologists, Kraków, 19-22.09.2005

18. Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

VIII Zjazd Geomorfologów Polskich, Słupsk, 10-13.09.2008

8th Congress of Polish Geomorphologists, Słupsk, 10-13.09.2008

19. Prof. dr hab. Algirdas Gaigalas (+)

Wilno University, Vilnius, Lithuania

20. Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań

IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22.09.2011

9th Congress of Polish Geomorphologists, Poznań, 20-22.09.2011

21. Prof. dr hab. Tadeusz Gerlach

Polska Akademia Nauk, Kraków

Profesor Tadeusz Gerlach należy do godnych uhonorowania Geomorfologów, bowiem Jego zasługą jest rozwinięcie nowych kierunków w badaniach współczesnej ewolucji rzeźby Karpat oraz paleogeografii czwartorzędu w tym obszarze. Studiował geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pod kierunkiem prof. M. Klimaszewskiego. W 1955 został zatrudniony jako asystent w nowopowstałym Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii w Krakowie, należącym do Instytutu Geografii PAN. Prof. Tadeusz Gerlach rozpoczął jako pierwszy, badania procesów geomorfologicznych na stokach karpackich stosując eksperyment polowy. Badania obejmowały monitoring spłukiwania na stokach o różnym użytkowaniu, spełzywania i osuwania, działalność lodu włóknistego, rozbryzgu i deflacji. Skonstruował nowe instrumenty do pomiaru niektórych procesów, w tym powszechnie znaną w świecie i dotychczas używaną tzw. Rynnę Gerlacha. Zasługą Prof. Gerlacha jest znaczący postęp w rekonstrukcji procesów peryglacjalnych w czasie ostatniej fazy zimnej plejstocenu, szczególnie poprzez określenie roli deflacji i specyficznej facji lessu tzw. karpackiej odmiany lessu. Ponadto odkrył on nowe stanowiska z osadami warwowymi i fluwioglacjalnymi na Pogórzu Karpackim, w strefie maksymalnego zasięgu lądolodu zlodowacenia Sanu.

22. Prof. dr hab. Kazimierz Klimek

Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Profesor Kazimierz Klimek całą karierę naukową poświęcił geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu. Pracował w IMGW, później w szkole, Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytucie Ochrony Przyrody PAN i na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Odbywał staże naukowe w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: stratygrafii i paleogeografii czwartorzędu, rzeźby glacjalnej, rzeźby fluwialnej, a ostatnio geoarcheologii i antropogenicznych uwarunkowań procesów geomorfologicznych w obrębie gór średnich i ich przedpola. Prowadził badania geomorfologiczno-sedymentologiczne na przedpolu jednego z lobów Vatnajőkul w Islandii, od 1974 r. przez 10 sezonów badawczych kierował Polsko-Mongolską Ekspedycją Geograficzną w Mongolii, prowadził badania geomorfologiczne w górach Bułgarii. Wypromował ponad 100 magistrów, 12 doktorów (+3 w realizacji). Dwaj z nich są już profesorami zwyczajnymi (K. Krzemień, A. Łajczak), a trzej profesorami UŚ, AGH i PAN (I.Malik, D.Ciszewski, B.Wyżga). Przez dwie kadencje (6 lat) był członkiem Centralnej Komisji d.s. Stopni i Tytułu Naukowego. Recenzował dziesiątki prac doktorskich, wiele prac habilitacyjnych i wniosków do tytułu profesora. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.


Last updated:
01-10-2011