Streszczenia
referatów
i posterów

Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Komisja Badań Czwartorzędu
Polskiej Akademii Nauk
III Seminarium
GENEZA, LITOLOGIA I STRATYGRAFIA UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH
w 20 rocznicę śmierci PROFESORA BOGUMIŁA KRYGOWSKIEGO

Ryszard K. Borówka Zakład Geologii i Paleogeografii Instytutu Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Osady interplenivistuliańskie w strefie zachodniopomorskiego wybrzeża Bałtyku i ich znaczenie paleogeograficzne
Osady interplenivistuliańskie na zachodniopomorskim wybrzeżu Południowego Bałtyku zostały po raz pierwszy rozpoznane w rejonie północnego skłonu Ławicy Odrzańskiej przez Kramarską (1993, 1994). Ostatnio udokumentowano je również w obrębie spiętrzonych moren czołowych na Rugii (Panzig 1990) oraz na wyspie Wolin (Borówka, Goslar, Pazdur, 1998). Na Wolinie odsłaniają się one w obrębie klifu w okolicach Grodna-Międzyzdrojów oraz w pobliżu Świętoujścia. Osiągają one tutaj miąższość dochodzącą do około 50 m.
Pozycja stratygraficzna osadów interplenivistuliańskich na Wolinie została określona zarówno na podstawie danych litostratygraficznych, jak również w oparciu o datowanie radiowęglowe utworów organicznych (Borówka, Goslar, Pazdur, 1998). Utwory plenivistuliańskie mają tutaj charakter osadów fluwialno-limnicznych oraz limniczno-eoloicznych., odznaczających się znaczną rozciągłością przestrzenną. Podczas nasunięcia ostatniego lądolodu skandynawskiego zostały one zaburzone pod wpływem procesów glacitektonicznych.
Szczegółowa analiza sedymentologiczna tych utworów pozwoliła na odtworzenie warunków sedymentacji panujących na obszarze północno-zachodniej części Pomorza podczas interplenivistulianu. Udokumentowano, że ówczesne przepływowe zbiorniki sedymentacyjne były również zasypywane przez osady pochodzenia eolicznego.

Literatura
Borówka R. K., Goslar T., Pazdur A., 1998. Wiek struktur glacitektonicznych na wyspie Wolin w świetle datowań radiowęglowych; doniesienie wstępne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Geochronologia (w druku).
Kramarska R., 1993. Odra Bank - new geological data. Third Marine Geological Conference "The Baltic". Sopot, 21-24 September 1993, p. 76.
Kramarska R., 1994. Syntetyczny profil stratygraficzny rejonu Ławicy Odrzanej. II Konferencja "Geologia i geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku." Słupsk, 23-25 czerwca 1994, p. 35-36.
Panzig W.- A., 1991. Zu den Tills auf Nordostrügen. Z. Geol. Wiss., 19, p. 331-346.


(c) 1998 Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Ostatnia aktualizacja 1999.02.14