Streszczenia
referatów
i posterów

Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Komisja Badań Czwartorzędu
Polskiej Akademii Nauk
III Seminarium
GENEZA, LITOLOGIA I STRATYGRAFIA UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH
w 20 rocznicę śmierci PROFESORA BOGUMIŁA KRYGOWSKIEGO

Przemysław Dąbrowski Instytut Geologii UAM Poznań

Próba zastosowania georadaru do kartowania paleopowierzchni stropu mezozoiku w okolicach Wielunia
Wraz z Zespołem Przypowierzchniowych Badań Geofizycznych toruńskiego przedsiębiorstwa geofizycznego zostały wykonane badania mające na celu określenie przydatności georadaru do prac w kartografii geologicznej. Szczególną uwagę zwrócono na oddzielenie osadów kenozoicznych (piasków, glin) od utworów podłoża mezozoicznego (wapieni, iłów, piaskowców).
Badania prowadzone były za pomocą georadaru SIR SYSTEM 10 firmy Geophysical Survey Systems, Inc., w systemie dwóch anten 200MHz każda - jedna pracująca jako nadajnik, druga jako odbiornik z równoczesną rejestracją danych na czterech kanałach i zapisem cyfrowym na dysku komputera. Pozwoliło to uzyskać dość dobry "obraz" do głębokości ok. 10-15 m, w zależności od rodzaju skał i ich miąższości.
Najlepsze wyniki uzyskano w przupadku gdy kontaktowały ze sobą utwory oróżnym stopniu konsolidacji np: piaski i iły.
W przypadku profilu VIII uzyskany obraz pozwolił na wykartowanie i prześledzenie warstwy czwartorzędowych piasków fluwioglacjalnych leżących bezpośrednio na tzw. "iłach rudonośnych" jury środkowej, na falogramie nr VIII (Ryc. 1, Ryc. 2) doskonale widoczna jest granica pomiędzy tymi osadami.

Ryc. 1 Profil georadarowy nr VIII


Ryc. 2 Interpretacja geologiczna profilu georadarowego nr VIII
1 - piaski fluwioglacjalne, 2 - iły rudonośne, 3 - kanał melioracyjny

Wyniki badań wykazały przydatność georadaru do kartowania paleopowierzchni stropu mezozoiku, zwłaszcza w przypadku gdy kontaktują ze sobą utwory o róznej litologii. Lepszych wyników należy spodziewać się po zastosowaniu anten o niższych częstotliwościach 100MHz-50MHz, co pozwoli zwiększyć zasięg głębokościowy oraz poprawi jakość otrzymanego obrazu.

(c) 1998 Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Ostatnia aktualizacja 1999.02.14