Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Komisja Badań Czwartorzędu
Polskiej Akademii Nauk

III Seminarium

GENEZA, LITOLOGIA I STRATYGRAFIA
UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH

w 20 rocznicę śmierci
PROFESORA BOGUMIŁA KRYGOWSKIEGO

Celem Seminarium było przedstawienie i przedyskutowanie aktualnie realizowanych prac i kierunków badań w zakresie litogenezy i stratygrafii kopalnych i współczesnych osadów czwartorzędowych w różnych strefach morfoklimatycznych, w tym także zagadnień dotyczących klasyfikacji i kartograficznej prezentacji utworów czwartorzędowych.

Seminarium odbyło się w dniach 16-17 listopada 1998 roku w Instytucie Badań Czwartorzędu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W trakcie Seminarium można było przekazywać maszynopisy referatów i posterów do publikacji, którą zamierzamy złożyć do druku na początku roku 1999. Zanim to nastąpi niniejszym publikujemy streszczenia referatów i posterów.

Miejsce obrad:
Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19.

R A M O W Y    P R O G R A M    S E M I N A R I U M
15 listopada
17:00 - 22:00 - Rejestracja uczestników
        Instytut Badań Czwartorzędu UAM
        Fredry 10

16 listopada
08:00 - 10:00 - Rejestracja uczestników
        Ośrodek Nauki PAN
10:00 - 10:15 - Otwarcie Seminarium
        Aula Ośrodka Nauki PAN
10:15 - 12:00 - Sesja plenarna
12:00 - 12:30 - Przerwa, otwarcie wystawy posterowej
        Hall Ośrodka Nauki PAN
12:30 - 14:00 - Sesja plenarna, c.d.

14:00 - 15:00 - Przerwa obiadowa
15:00 - 16:00 - Spotkanie przy kawie
        Instytut Badań Czwartorzędu UAM

16:00 - 17:30 - Sesje referatowe w sekcjach:
        GENEZA, LITOLOGIA i STRATYGRAFIA
        Ośrodek Nauki PAN
17:30 - 18:00 - Przerwa
18:00 - 19:00 - Sesje referatowe w sekcjach:
        GENEZA, LITOLOGIA i STRATYGRAFIA
        Ośrodek Nauki PAN

20:00 -     Spotkanie towarzyskie
        Collegium Historicum, Œw. Marcin 78

17 listopada
09:00 - 10:30 - Sesje referatowe w sekcjach:
        GENEZA, LITOLOGIA i STRATYGRAFIA
10:30 - 11:00 - Przerwa
11:00 - 12:00 - Sesje referatowe w sekcjach:
        GENEZA, LITOLOGIA i STRATYGRAFIA
12:00 - 12:30 - Przerwa
12:30 - 14:00 - Sesja plenarna
14:00 -     Zamknięcie Seminarium

S Z C Z E G Ó Ł O W Y    P R O G R A M    S E M I N A R I U M

S T R E S Z C Z E N I A    R E F E R A T Ó W    I    P O S T E R Ó W

L I S T A    U C Z E S T N I K ÓW    S E M I N A R I U M

Dyrektor
Instytutu Badań Czwartorzędu UAM

prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski  Korespondencję prosimy kierować na adres:
mgr Grzegorz Rachlewicz
Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (61) 8529327, fax: (61) 8530234
e-mail: grzera@amu.edu.plGeneza,
Litologia
i
Stratygrafia
Utworów
Czwarto-
rzędowychPoznań
16-17.11.1998

Instytut
Badań
Czwartorzędu
Uniwersytetu
im.
Adama
Mickiewicza

Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich

Komisja
Badań
Czwartorzędu
Polskiej
Akademii
Nauk


KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab.
Andrzej Kostrzewski
przewodniczący

dr Grzegorz Rachlewicz
sekretarz

prof. dr hab.
Andrzej Karczewski
prof. dr hab.
Stanisław Lorenc
prof. UAM dr hab.
Bolesław Nowaczyk
prof. dr hab.
Karol Rotnicki
prof. dr hab.
Wojciech Stankowski
prof. dr hab.
Kazimierz Tobolski


Collegium
Maius

Poznański
Ośrodek
Nauki

 
UL. FREDRY 10
61-701 POZNAŃ

TEL. (61) 8529327
FAX (61 8530234

e-mail
grzera@amu.edu.pl

 

(c) 1998 Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Ostatnia aktualizacja 1999.02.21