Geneza,
Litologia
i
Stratygrafia
Utworów
Czwarto-
rzędowychPoznań
16-17.11.1998

Instytut
Badań
Czwartorzędu
Uniwersytetu
im.
Adama
Mickiewicza

Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich

Komisja
Badań
Czwartorzędu
Polskiej
Akademii
Nauk


KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab.
Andrzej Kostrzewski
przewodnicz+/-cy

dr Grzegorz Rachlewicz
sekretarz

prof. dr hab.
Andrzej Karczewski
prof. dr hab.
Stanisław Lorenc
prof. UAM dr hab.
Bolesław Nowaczyk
prof. dr hab.
Karol Rotnicki
prof. dr hab.
Wojciech Stankowski
prof. dr hab.
Kazimierz Tobolski


Collegium
Maius

Poznański
OProdek
Nauki

 
UL. FREDRY 10
61-701 POZNAŃ

TEL. (61) 8529327
FAX (61 8530234

e-mail
grzera@amu.edu.pl

 
Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Komisja Badań Czwartorzędu
Polskiej Akademii Nauk

III Seminarium

GENEZA, LITOLOGIA I STRATYGRAFIA
UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH

w 20 rocznicę śmierci
PROFESORA BOGUMIŁA KRYGOWSKIEGO
15 listopada

17:00 - 22:00 - Rejestracja uczestników - Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Fredry 10

16 listopada

08:00 - Rejestracja uczestników - Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19

10:00 - Otwarcie Seminarium

10:15 - 12:00 - Sesja plenarna

 • prof. dr hab. Krzysztof Birkenmajer - Globalne znaczenie zlodowaceń Antarktydy
 • prof. dr hab. Józef E. Mojski - Podstawy chronostratygrafii czwartorzędu
 • prof. UW dr hab. Leszek Marks - Typologia osadów czwartorzędowych
12:00 - 12:30 - Przerwa, otwarcie wystawy posterowej

12:30 - 14:00 - Sesja plenarna

 • prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - Osiągnięcia europejskiej paleolimnologii i paleoekologii
 • prof. dr hab. Karol Rotnicki - Glacitektonika i denudacja a problemy stratygrafii w szczegółowym kartowaniu geologicznym spiętrzonych moren czołowych zlodowaceń środkowopolskich
 • prof. dr hab. Wojciech Stankowski - Stratygraficzna kompletność serii czwartorzędowej na przykładzie wschodniej Wielkopolski (założenia teoretyczne i zapis sedymentologiczny)
14:00 - 15:00 - Przerwa obiadowa

15:00 - 16:00 - Spotkanie przy kawie w IBCz

16:00 - 17:30 - Sesje referatowe

GENEZA

 • dr Teresa Brzezińska-Wójcik, dr Jan Superson: Wpływ neotektoniki na warunki sedymentacji osadów w dolinach rzecznych Roztocza Tomaszowskiego
 • dr Alfredo Arche Miralles, dr Jeronimo Lopez-Martinez, dr Zbigniew Zwoliński - Zmienność granulometryczna osadów potoku proglacjalnego, Wyspa Livingston, Południowe Szetlandy
 • dr Krzysztof Petelski: Czy "zastoisko" pasłęckie?
LITOLOGIA

 • dr Dariusz Ciszewski - Erozja zanieczyszczonych osadów korytowych w wyniku przejścia fali powodziowej
 • dr Tomasz Kalicki - Litologia i stratygrafia aluwiów w dolinie Rady (Kotlina Sandomierska)
 • mgr Natasza Kmieciak - Charakterystyka teksturalna eolicznych piasków pokrywowych na wyspie Wolin
STRATYGRAFIA

 • doc. dr Andrej B. Bogucki, dr hab. Maria Łanczont, prof. dr hab. Józef Wojtanowicz, dr Petro Wołoszyn - Profil czwartorzędu Krukienice na międzyrzeczu Sanu i Dniestru; jego znaczenie stratygraficzne i paleogeograficzne w świetle nowych danych
 • dr Stanisław Lisicki - Korelacja litostratygraficzna wybranych profilów osadów czwartorzędowych dorzecza środkowej i dolnej Wisły
 • dr Grażyna Miotk-Szpiganowicz, dr Ireneusz Olszak, dr Urszula Kępińska - Stratygrafia osadów późnoczwartorzędowych i holoceńskich w stanowisku Szary Dwór k. Krokowy
17:30 - 18:00 - Przerwa

18:00 - 19:00 - Sesje referatowe

GENEZA

 • prof. dr hab. Kazimierz Klimek - Środowisko sedymentacji aluwiów w dolinach dopływów górnej Odry
 • dr Bartłomiej Wyżga - Wpływ pogłębiania się koryt rzek karpackich na warunki sedymentacji pozakorytowej
 • prof. dr hab. Leszek Lindner - Nowe spojrzenie na plejstoceńskie osady i procesy rzeźbotwórcze w strefie Garbu Gielniowskiego (NW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich)
LITOLOGIA

 • dr hab. Maria Łanczont, prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz - Osady i malakofauna nadzalewowej terasy niskiej potoku Olszanka (Pogórze Przemyskie)
 • dr Krystyna Dwucet, dr hab. Zbigniew Śnieszko - Geochemiczne wskaźniki stopnia zwietrzenia lessów w warunkach klimatu umiarkowanego i peryglacjalnego
 • mgr Irena Tsermegas, mgr Elżbieta Szulc-Rojan, mgr Barbara Woronko - Wydmy garbu Pińczowskiego na tle budowy i rzeźby podłoża
STRATYGRAFIA

 • dr hab. Leopold Dolecki - Lessy najstarsze w Polsce SE i ich stratygrafia
 • dr Adam Wojciechowski - Litologia i stratygrafia późnovistuliańskich i holoceńskich osadów jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej
 • dr inż. Krystyna Milecka, dr Adam Wojciechowski - Późny vistulian w osadach jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej w świetle analizy pyłkowej
20:00 - Spotkanie towarzyskie

17 listopada

09:00 - 10:30 - Sesje referatowe

GENEZA

 • prof. dr hab. Roman Racinowski, dr Cyprian Seul, dr hab. Maria Łanczont, doc. dr Andrej Bogucki - Wpływ metody analizy uziarnienia na interpretację litogenetyczną utworów pyłowych na przykladzie profilu Halicz (Ukraina)
 • mgr Iwona Hildebrandt-Radke - Wpływ czynników meteorologicznych i topograficznych na transport eoliczny na plaży (Mierzeja Gardnieńsko-Łebska)
 • dr Alfred Stach, dr Stanisław Podsiadłowski - Wpływ erozji eolicznej na teksturę lekkich gleb Niziny Wielkopolskiej
LITOLOGIA

 • dr Maria Górska, dr Klaus-Dieter Meyer, prof. dr hab. Jacek Rutkowski, prof. UAM dr hab. Janusz Skoczylas - Uwagi na temat subiektywizmu w oznaczaniu kwarcytów w osadach czwartorzędowych
 • dr Czesław August, dr Piotr Migoń - Litologia ziarnistych pokryw zwietrzelinowych w Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej
 • mgr Roman Żurawek - Wybrane cechy litologiczne osadów reliktowych lodowców skalnych Masywu Slęży
STRATYGRAFIA

 • mgr Piotr Czubla - Skały fennoskandzkie w utworach czwartorzędu KWB "Bełchatów" i ich znaczenie stratygraficzne
 • dr Wojciech Wysota - Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia Wisły w południowo-zachodniej części Wysoczyzny Chełmińskiej
 • mgr Jarosław Jasiewicz - Stratygrafia glin gardnieńskiej moreny czołowej
10:30 - 11:00 - Przerwa

11:00 - 12:00 - Sesje referatowe

GENEZA

 • dr Wojciech Prussak, dr Krzysztof Petelski - Wpływ rzeźby podłoża na morfologię Pojezierza Kaszubskiego
 • dr Leszek Kasprzak - Warunki klimatyczne w czasie transgresji i recesji lądolodu vistuliańskiego w środkowej części Niziny Wielkopolskiej
LITOLOGIA

 • prof. dr hab. Jan Szupryczyński, mgr Krzysztof Lankauf - Tekstura glin morenowych lodowca nr 61 w Kungej-Ałatau (Tien-szan)
 • mgr Wojciech Włodarski - Osady "krawędzi strukturalnej" rynny glacjalnej jeziora Drawsko i ich znaczenie paleośrodowiskowe
 • prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, mgr Barbara Woronko, mgr Tomasz Wijat - Formy i struktury erozyjno-akumulacyjne wód fluwioglacjalnych w korzeniowych partiach ozów
STRATYGRAFIA

 • prof. USz dr hab. Ryszard K. Borówka - Osady interplenivistuliańskie w strefie wybrzeża Bałtyku i ich znaczenie paleogeograficzne
 • mgr Małgorzata Pietrzak, dr inż. Andrzej Bluszcz - Datowanie metodą OSL i TL próbek osadów pyłowych z profilu Łazy
 • dr Krystyna Kenig - Petrograficzne kryterium podziału glin morenowych zawartych pomiędzy interglacjałem augustowskim a ferdynandowskim na obszarze Polski północno-wschodniej

12:00 - 12:30 - Przerwa

12:30 - 14:00 - Sesja plenarna

 • dr Piotr Migoń - Drogi ewolucyjne profili zwietrzelinowych i implikacje dla stratygrafii czwartorzędu
 • prof. UW dr hab. Hanna Ruszczyńska-Szenajch - Zróznicowanie strukturalne glin z odłożenia w zależności od procesów depozycji
 • dr Andrzej Ber - Stratygrafia plejstocenu NE Polski - próba nawiązania do schematu stratygraficznego plejstocenu Polski
14:00 - Zamknięcie Seminarium


(c) 1998 Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Ostatnia aktualizacja 1999.02.21