Streszczenia
referatów
i posterów

Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Komisja Badań Czwartorzędu
Polskiej Akademii Nauk
III Seminarium
GENEZA, LITOLOGIA I STRATYGRAFIA UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH
w 20 rocznicę śmierci PROFESORA BOGUMIŁA KRYGOWSKIEGO

Krzysztof PETELSKI Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia

Czy zastoisko pasłęckie?
W roku 1971 L.Roszko opublikowała artykuł o zastoisku pasłęckim. W artykule pokazano rozmieszczenie zastoisk na Pobrzeżu Pomorskim i Nizinie Sępopolskiej. Zamieszczono szkic morfologiczny zastoiska pasłęckiego oraz omówiono osady zastoiskowe tu występujące.
Obszar zastoiska pasłęckiego, przedstawionego przez L.Roszko (1971) obejmuje dwa arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 Pasłęk i Dobry. W latach 1994-1996 autor prowadził prace kartograficzne na wymienionych arkuszach. Przeprowadzone prace pozwalają stwierdzić, że nie istniało zastoisko pasłęckie w postaci opisanej przez L.Roszko (1971). Nie istnieją poziomy morfologiczne zastoiska pasłęckiego opisane przez L.Roszko, zasięg występowania osadów zastoiskowych jest zasadniczo różny niż sugeruje L.Roszko.
Jedynie w okolicy wsi Dobry i Stary Cieszyn istnieją dwa niewielkie obszary występowania osadów zastoiskowych, tak zwane zastoisko Dobrego i zastoisko Starego Cieszyna. Wymienione zastoiska leżą na różnych wysokościach. Zastoisko w Starym Cieszynie położone jest na wysokości około 80 m n.p.m. Zastoisko Dobrego położone jest znacznie niżej - na wysokości około 50 m n.p.m.
Zastoiska te tworzyły się niezależnie od siebie w różnym czasie. Na omawianym obszarze lądolód zanikał arealnie. Jako pierwsze spod lądolodu ukazały się obszary zastoiska w Starym Cieszynie, później utworzyło się niżej położone zastoisko Dobrego. Pod pokrywą iłów (miąższości około 2,0 m) zastoiska Starego Cieszyna znajduje się około 0,50 m miąższości warstwa torfu. Torfy te są przedmiotem badań palinologicznych prowadzonych przez dr B.Noryśkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Torfy te także będą datowane metodą C14.
Prowadzone badania pozwolą na określenie czasu powstania lokalnych zastoisk Starego Cieszyna i Dobrego. Wszystkie prace prowadzone przez autora na omawianym obszarze skłaniają do wniosku, że zastoisko pasłęckie - takie, jak je opisała L.Roszko (1971) - nie istniało.

(c) 1998 Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Ostatnia aktualizacja 1999.02.14