Geomorfologia Wirtualna
The Virtual Geomorphology
utrzymywana przez / maintained by:Zbigniew Zwoliński
Wersja elektroniczna / Electronic version 1995-

Zapraszam do Geomorfologii Wirtualnej!

Dziękuję za odwiedzenie Geomorfologii Wirtualnej. Poniżej zamieszczam krótki opis tego pomysłu.

Co to jest Geomorfologia Wirtualna?

Utworzyłem stronę WWW, która jest propozycją spisu treści nieistniejącego jeszcze podręcznika geomorfologii. Zadaniem tej strony jest połączenie innych dokumentów hipertekstowych, które utworzą kolejne strony tej książki. Książka jest pisana przez czytelników. Na przykład, jedna osoba może napisać stronę o geomorfologii fluwialnej, druga osoba może napisać o pustyniach, a jeszcze inna może być autorem działu o wulkanach. Inne informacje mogą pochodzić z już istniejących stron WWW jak np. World's Drylands. Wszystkie strony są połączone razem, tworząc mniej lub bardziej kompletny tekst na temat - Geomorfologii Wirtualnej.

Jak będzie to działać?

Pozostaję w nadzieji, że utworzona strona będzie popierać wiedzę hipertekstową. To będzie zasadniczo różne od list dyskusyjnych. Ponadto, storny WWW posiadają trwałość, której nie mają wypowiedzi dyskusyjne. Osoby czytające strony WWW są bardziej ośmielone do wysłania pocztą elektroniczną propozycji lub poprawek autorom, które oni powinni uwzględnić na swoich stronach. Zatem, strony te powinny się rozwijać i udoskonalać z czasem. Jeśli ten pomysł rzeczywiście zadziała, to winien on zainspirować innych do tworzenia tekstów "wirtualnych" na inne tematy lub do łączenia istniejących dokumentów razem w odmienny sposób.

Dlaczego myślę, że pomysł jest dobry?

Zrobiłem pobieżne rozpoznanie nt. materiałów, które są dostępne w sieci. Szukałem istniejących form hipertekstowych podobnych do tej jaką proponuję i nie znalazłem nic podobnego w zakresie geomorfologii. Znajdują się dokumenty (w języku angielskim) utworzone przez różne osoby lub instytucje, które dostarczają opisów niektórych tematów. Zatem są zasoby, które są układane przez wielu autorów, ale utrzymywane w jednym miejscu. Np. są wymyślne bazy danych astronomicznych, czy zbiory szczegółowych artykułów naukowych dostępnych on line. Jednakże, są to niespójne i niekompletne teksty naukowe na stronach WWW i na pewno nie oferujące czytelnikom szansy współpracy wydawniczej. Chciałbym zatem sprzyjać zebraniu dokumentów hipertekstowych utworzonych przez różnych ludzi, którzy dodadzą swoje teksty jako działy dobrego podręcznika.

Czy ludzie będą chcieli pomóc?

Dużym zankiem zapytania jest kwestia czy ktokolwiek będzie chciał uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Po przeglądzie licznych list dyskusyjnych oraz autorskich stron naukowych na WWW można sądzić, że czytelnicy będą chętnie uczestniczyć w tworzeniu i uzupełnianiu kolejnych stron tego podręcznika poprzez przesyłanie swoich uwag pocztą elektroniczną. Jest również przekonywujące jeśli przestudiuje się liczne statystyki serwerów na WWW oraz wciąż wzrastającą liczbę stron osobistych użytkowników WWW.

Jaki jest język podręcznika?

Podręcznik jest adresowany do czytelników z różnych krajów. Dlatego też preferowanym językiem tego podręcznika jest język angielski, ale można dodawać każdy hipertekst w innych językach. Jeśli tekst jest pisany po polsku, proszę o kodowanie tekstu zgodnie ze standardem ISO-8859-2.

Jak można zostać autorem sekcji?

Proste. Należy napisać odpowiedni dokument hipertekstowy a ja go podłącze do całości. Patrz informacja o autorstwie stron Geomorfologii Wirtualnej.

Welcome to the Virtual Geomorphology!

Thanks for visiting the Virtual Geomorphology. Below I place a brief description of the project.

What is the Virtual Geomorphology?

I have created a WWW page that is the proposal of table of contents to a non-existent geomorphology text book. The task of this page is linking to other hypertext documents that form the successive pages of the book. The book is contributed by the readership. For example, one person might want to write a page on the fluvial geomorphology, another might want to talk about deserts, and yet another might want to author a section on volcanoes. Other information comes from already existing WWW pages like the World's Drylands. All the pages are linked together, forming a more or less complete text on the subject - the Virtual Geomorphology.

What will it do?

Hopefully, such a page will encourage hypertext scholarship. It will be fundamentally different than the discussion lists. Also, WWW pages have a permanence that discussion articles don't have. People who the read WWW pages are encouraged to email authors any suggestions or corrections they might have. So, these pages ought to evolve and improve with time. If this thing really works it could inspire others to create "virtual" texts on other topics or to link the same documents together differently.

Why do I think its a good idea?

I have done a little background research on the kind of material that is available on the net. I looked for existing hypertext forms similar to what I am proposing, and I have not been found anything similar in geomorphology range. There are documents (in English) maintained by different persons or organizations that provide descriptions of some subjects. And, there are stories that are composed by multiple authors but maintained by one site. For example, there are sophisticated astronomical data bases and on line collections of detailed scientific papers. However, there are no coherent and no complete scientific texts on the WWW pages, and certainly none offering readers a chance to contribute. What I'd like to promote is a collection of documents created by different people that add own texts, like sections of a good textbook.

Will people want to help?

The big question is would anyone be willing to contribute to such a thing. After review a numerous discussion lists as well as authored scientific WWW pages I can suppose that readers will readily to participate in creation and supplement successive pages of this textbook by email comments. Its also clear from usage statistics that people want to get on the WWW, and many of these folks are making personal web pages.

What is language of textbook?

This textbook is addressed to readers from different countries. Therefore preferred language of this textbook is English but you can add any hypertext in other languages.

How can you author a section?

Simple. Just write a suitable hypertext document, and I will link it in. See the section about authoring a page for the Virtual Geomorphology.

Zbigniew Zwoliński

Last updated: 1-01-2000