Geomorfologia Wirtualna
The Virtual Geomorphology
utrzymywana przez / maintained by:Zbigniew Zwoliński
Wersja elektroniczna / Electronic version 1995-

Jak autoryzować swój własny rozdział Geomorfologii Wirtualnej?

Jeśli chcesz być autorem dowolnego rozdziału, to napisz go, umieść na swoim koncie na serwerze http, prześlij mi informację pocztą elektroniczną, opisując o czym jest rozdział i jego URL adres, a będę mógł go podłączyć.

Jeśli nie masz konta na serwerze http, napisz do mnie a ja spróbuję umieścić go w moim katalogu.

Mam pewne sugestie dla potencjalnych autorów:

 • Proszę pamiętać, że strony powinny wyglądać jak rozdziały podręcznika. Odrębne tematy i podrozdziały winny być na osobnych stronach WWW.
 • Spróbuj podłączyć się do innych stron, które są odpowiednie do Twojego tematu. Jeśli winieneś mieć podłączenie swojej strony do innej, to zasugeruj to jej autorowi.
 • Obecnie, html nie posiada wystarczającej obsługi do wyświetlania równań i symboli. Proszę spójrz na moją stronę znaków umownych z propozycjami jak zapisać symbole matematyczne jeśli chcesz pisać równania jako zwykły tekst. Alternatywnie możesz także podłączyć gif'a równania matematycznego (są programy, które wykonają to dla Ciebie).
 • Możesz wziąć pod uwagę kontakt ze mną przed rozpoczęciem pisania strony. Chciałbym wiedzieć co się dzieje i być może będę mógł powiedzieć czy ktoś już nie pracuje nad podobną stroną.
 • Jeśli myślisz o zrobieniu strony, spróbuj przemyśleć co jest potrzebne. Preferowałbym aby rozdziały następowały po sobie kolejno tak jak w spisie treści, co nie wyklucza ustawicznego uzupełniania czy rozbudowywania kolejnych rozdziałów. Stąd chciałbym wiedzieć co zamierzasz zamieścić na swojej stronie.
 • Proszę zobacz inne strony dla wzięcia pomysłu jaki jest standard.
 • Czuj się wolny w używaniu ikony Geomorfologii Wirtualnej:
 • Książka ta winna być rozwijana z czasem. Zatem, proszę umieść linię z Twoim adresem e-mail'owym na swojej stronie, aby czytelnicy mogli przesłać uwagi i propozycje. Jeśli masz jakieś pomysły lub propozycje jak zrobić lepszą stronę niż ta która już jest, proszę popraw.
I jeszcze jedno: pomysł ten jest eksperymentem, więc wszystko co powiedziałem może ulec zmianie. Faktem jest, że Ty też możesz to zmienić.

Dziękuję za współpracę,

How to author your own section of the Virtual Geomorphology?

If you want to author a section, just type it up, put it in your account on an http server, send me email describing what it is about and its URL address so I can link it in.

If you don't have an account on an http server, you could mail it to me, and I'll try to put it in my directory.

I have some suggestions for potential authors:

 • Please remember that the pages ought to be like chapters of a textbook. Separate subjects and subchapters ought to be on separate WWW pages.
 • Try to link in other pages that are relevant to your pages subject. If you ought to have a link on someone else's page, then suggest it to the author.
 • Currently, html does not support the display of equations and symbols. Please see my notation page for suggestions on how to denote mathematical symbols if you want to type out equations in plain text. Alternatively, you could also link in gifs of mathematical equations (there are programs that will do this for you).
 • You might consider emailing me before you begin to write a page. I'd like to know what's going on, and I might be able to tell you if someone else is already working on a similar page.
 • If you are thinking of making a page, try to keep in mind what is needed. I would prefer that the Theoretical geomorphology chapter became fairly complete before going heavily into general relativity, but if you have to author a chapter on Dynamic geomorphology or none at all, then I say go for it.
 • Please see other pages to get an idea of what is standard.
 • Feel free to use the icon for the Virtual Geomorphology:
 • This book is supposed to evolve with time; so please put an email line in your page for suggestions and comments by your readers. If you have any ideas or get any suggestions on how to make a page better than what has been done please use them.
One more point is that this thing in an experiment so everything I have said can change. In fact, you could be the one to change it.

Thanks for collaboration,

Zbigniew Zwoliński

Last updated: 1-01-2000