Geomorfologia Wirtualna
The Virtual Geomorphology
utrzymywana przez / maintained by:Zbigniew Zwoliński
Wersja elektroniczna / Electronic version 1995-

Sugerowana symbolika

Dużym ograniczeniem obecnych html jest brak ułatwień do przedstawiania symboli matematycznych, chemicznych, fizycznych itp. Jednym z możliwych rozwiązań jest zapis symboli czy równań w LaTex'ie, a później zamienienia ich na zbiory *.gif, które można włączyć do dokumentu hipertekstowego.

Jednak to czyni prace redakcyjne bardziej skomplikowane niż to jest potrzebne. Jednym z zamiarów tego pomysłu jest łatwość prac redakcyjnych. Gdy ten proces będzie zbyt skomplikowany, wielu potencjalnych autorów może odejść. Dlatego też proponuję aby autorzy byli wolni w pisaniu symboli lub równań, używając zwykłego tekstu w sposób podobny do wprowadzania ich w arkuszach kalkulacyjnych

Suggested notation

The great limitation of current html is its lack of a facility to represent mathematical, chemical, physical symbols and so on. One possible solution is to write symbols or equations in LaTex, and the then convert them to *.gif files that could be included in a hypertext document.

However, this makes authorship more complicated than it need be. Part of the purpose of this project is to make authorship easy. Were the process too complicated, many potential authors might be turned away. Therefore, I suggest that authors feel free to type out symbols or equations using ordinary linear text, in a manner similar to the way you would input math into spreadsheets.

Przykłady / Examples:

(a+b)/(c+d)*(e-f)
wyrażenie a dodać b dzielone przez wyrażenie c dodać d mnożone przez wyrażenie e odjąć f
the quantity a plus b divided by the quantity c plus d multipled by the quantity e minus f
fk, f^k
f do potęgi k, f wykładnik k
f to kth power, f superscript k
fj, f[j]
f z indeksem j
f subscript j
lim x -> a
granica x dąży do a
the limit as x approaches a
x
czcionka tłusta oznacza wektory
boldface denotes vectors
deg, grad, rad
stopień, grad, radian
degree, gradient, radian
°, o, o, ', "
stopień, minuta, sekunda
degree, minute, second
m3s-1, m3 s-1, m3/s, m3/s
metr sześcienny na sekundę
cubic meter per second
sqrt3 n, sqrt (a+b)
pierwiastek sześcienny z n i pierwiastek kwadratowy z wyrażenia a dodać b
cubic root of n and square root of the quantity a plus b
Ca2+, Ca^2+, Ca2+, H20, H[2]0
wapń, woda
calcium, water

Odnośnie liter greckich proponuję pisać je w ich wymowie: omega, Omega, delta, Delta itd.

Autorzy mogą się czuć swobodni w tworzeniu zapisów jakie potrzebują, ale proszę opisać co one oznaczają.

Całkowite spełnienie tej propozycji może spowodować niezbyt dobrą czytelność dokumentów, ale jak na razie nie widzę innej łatwej drogi obejścia tego problemu. Może być, że piszący mogą używać zapisu tekstowego na swoich stronach i potem zamieniać na równania gif'owe jeśli czas pozwoli. Mam nadzieję, że czytelnicy mogą ścierpieć taką symbolikę do czasu poprawienia html.

Oczywiście te propozycje mogą się zmienić jeśli ktoś ma lepszy pomysł.

Regarding Greek letters I suggest to write them in their pronounce: omega, Omega, delta, Delta and so on.

Authors, please feel free to make up notations if need be, but describe what your symbols mean.

I fully realize this suggestion will result in some documents that aren't too pretty, but I just don't see an easy way around this problem. Perhaps, writers could initially author their pages using linear text, and then convert to giffed equations when time permits. I just hope that readers can tolerate this symbolism until html is improved.

Of course these suggestions can be changed if somebody has a better idea.

Last updated: 1-01-2000