III ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH
Flaga
3rd CONGRESS OF POLISH GEOMORPHOLOGISTS

Procesy geomorfologiczne - Zapis w rzeźbie i osadach
Geomorphological processes - Record in landforms and deposits

Sosnowiec, 27-29.09.1995

PROGRAM


27 września / September 27


09:00-13:00 Posiedzenie Zarządu Głównego SGP / APG Headquarters Meeting
10:00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
14:00-14:20 Otwarcie Zjazdu / Openning of the Congress
14:20-16:30 Zebranie Walne SGP / Assembly of the APG
16:30 Oficjalne otwarcie serwera WWW / Official openning of this WWW server
16:30-17:10 przerwa / break
17:10-18:40 Sesja Plenarna / Plenary Session
H. Maruszczak
E. Wiśniewski
D. Barsch
W. Froehlich, D.E. Walling

28 września / September 28

Sesje referatowe / Paper sessions

08:30-10:20 08:30-10:15
Sesja: Procesy, osady i rzeźba glacjalna
Session: Processes, deposits and glacial landforms
Sesja: Procesy, osady i rzeźba eoliczna
Session: Processes, deposits and aeolian landforms
W. Wysota J. Buraczyński
P. Molewski J. Nowak, Z. Gardziel
Z. Biedrowski B. Izmiałow
L. Kaczmarek M. Łanczont, L. Dolecki
U. Urbaniak A. Bogucki, S. Wołoszyn
K. Lankauf, J. Szmańda
10:20-10:50 przerwa / break 10:15-10:50 przerwa / break
10:50-12:40 10:50-12:30
Sesja: Problemy tektoniki i paleogeografii
Session: Problems of tectonics and palaeogeography
Sesja: Procesy, osady i rzeźba fluwialna
Session: Processes, deposits and fluvial landforms
D. Jura A. Kostrzewski, M. Mazurek, Zb. Zwolinski
T. Brzezińska-Wójcik J. Wojtanowicz, L. Dolecki
B. Kowalski E. Florek, W. Florek
P. Migoń T. Kalicki
T. Czudek E. Smolska
G.I. Jurenkow
14:00-16:20 14:00-14:50
Sesja: Problemy tektoniki i paleogeografii
Session: Problems of tectonics and palaeogeography
Sesja: Procesy, osady i rzeźba fluwialna
Session: Processes, deposits and fluvial landforms
J. Superson T. Ciupa
A. Kotarba J. Kaczmarzyk
M. Baumgart-Kotarba M. Grześ
H. Chmal, A. Traczyk 14:50-15:00 przerwa / break
M. Michalik i in. Sesja: Problemy stokowe i peryglacjalne
Session: Slope and periglacial problems
W. Wilczyńska-Michalik, M. Michalik E. Szulc-Rojan
J. Kukulak M. Bajger
S. Żurek T. Ziętara
J. Klementowski
16:20-17:00 przerwa / break 16:20-17:00 przerwa / break
17:00-19:10 17:00-19:10
Sesja: Procesy i formy antropogeniczne
Session: Anthropogenic processes and forms
Sesja: Problemy stokowe i peryglacjalne
Session: Slope and periglacial problems
K. Krzemień J. Giżejewski, S. Rudowski, S.M. Zalewski
A. Łajczak J. Repelewska-Pękalowa
B. Wyżga A. Stach
I. Tsermegas N. Gostiłowa i in.
J. Lach I. Ignatienko i in.
T. Gołda i in. I. Ignatienko i in.
M. Trafas, N. Florencka, S. Gruszczyk W.W. Kliuszkin
Z. Biedrowski, J. Jeż
15:10-
Sesja Komitetu Badań Czwartorzędu
Session of the Committee of Quaternary Research
Człowiek w czwartorzędzie
Man in Quaternary
T. Madeyska
P. Valde-Nowak
A. Wiśniewski
A. Szynkiewicz

Sesja posterowa / Poster session

D. Ciszewski L. Kaczmarek M. Mazurek K. Pękala
S. Dobrzyński W.E. Krawczyk J. Mirosław-Grabowska M. Rzętała
R. Dulias J. Lewandowski W. Nowak J. Szabo
M. Górska J. Lóki K. Parzóch S. Terpiłowski
O. Jakubska M. Łanczont J. Pełka-Gościniak J. Wach
Sesja posterowa Komitetu Badań Czwartorzędu
Poster session of the Committee of Quaternary Research
Człowiek w czwartorzędzie
Man in Quaternary
T. Madeyska
A. Nadacowski
A. Szynkiewicz
P. Valde-Nowak

19:30

Bankiet / Banquet

29 września / September 29

Wycieczki terenowe / Field excursion

08:00

  • K Problematyka krasowa / Karst problems - Prowadzący / Leader: M. Pulina
  • E Problematyka eoliczna / Aeolian problems - Prowadzący / Leader: T. Szczypek, J. Wach
  • F Problematyka fluwialna / Fluvial problems - Prowadzący / Leader: K. Klimek

  • Last Updated: 09-10-95