Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Konkurs na najlepszą pracę doktorską w zakresie geomorfologii

Contest of the best Ph.D. Thesis within the domain of geomorphology

Warunki konkursu / Rules of contest

Przyznane dyplomy za rok / Awards for year:

przez Komisję Geomorfologii Polskiego Towarzystwa Geograficznego
by Commission of Geomorphology of the Polish Geographical Society

1981/82, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990

przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
by the Association of Polish Geomorphologists

1991, 1992, 1993, 1994, 1995

Dyplom im. Stefana Kozarskiego przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Stefan Kozarski Award by the Association of Polish Geomorphologists

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010

1981/82

Dr Bogdana Izmaiłow Promotor: prof. dr habil. Mieczysław Klimaszewski

Geomorfologiczna działalność wiatru powyżej górnej granicy lasu w Tatrach

Instytut Geografii, Uniwersytet Jagielloński, Grodzka 64, 31-044 Kraków
 1. Izmaiłow, B., 1984. Eolian processes in alpine belts of the High Tatra Mountains, Poland. Earth Surface Processes and Landforms, 9.
 2. Izmaiłow, B., 1984. Eolian deposition above the upper timber line in the Gasienicowa Valley in the Tatra Mts. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielonskiego, DCCXL, Prace Geograficzne, 61.
 3. Izmaiłow, B., 1985. Eolian transport in alpine part of the High Tatra Mountains. Quaestiones Geographicae, Special Issue 1: 91-98.
 4. Izmaiłow, B., 1986. Rola wiatru w modelowaniu wysokogórskiej partii Tatr w rejonie Doliny Gąsienicowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielonskiego, DCCLVII, Prace Geograficzne, 64.
 5. Izmaiłow, B., 1986. Morphogenetic wind action in the high moutain area of the Tatra Mts. Geographia Polonica, 52.

1983

Dr Kazimierz Krzemień Promotor: Prof. dr habil. Kazimierz Klimek

Współczesne modelowanie koryta w dolinie glacjalnej na przykładzie Doliny Starorobociańskiej w Tatrach

Instytut Geografii, Uniwersytet Jagielloński, Grodzka 64, 31-044 Kraków
 1. Krzemień, K., 1985. Współczesne modelowanie koryta w dolinie glacjalnej na przykładzie Doliny Starorobociańskiej w Tatrach Summary: Present-day modelling of the stream-bed glacial valley on an example of Starorobocianska Valley in the Tatra Mountains. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, XIII: 299-335.
 2. Krzemień, K., 1985. Present-day activity of the high-mountain stream in the Western Tatra Mts. Quaestiones Geographicae, Special Issue 1: 136-146.
 3. Krzemień, K., 1986. Dynamika transportu fluwialnego w polodowcowej dolinie w krystalicznej części Tatr Zachodnich Summary: Dynamics of the fluvial transport in the glacial valley in the crystaline part of the Western Tatra Mts.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 64: 93-120.

1984

Dr Przemysław Gonera Promotor: prof. dr habil. Stefan Kozarski

Zmiany geometrii koryt meandrowych Warty na tle wahań klimatycznych w późnym Vistulianie i holocenie

Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań
Gonera, P., 1986. Zmiany geometrii koryt meandrowych Warty na tle wahań klimatycznych w późnym Vistulianie i holocenie Summary: Changes in geomtry of the Warta meandering channels against climatic fluctuations during the Late Vistulian and Holocene. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Ser. Geografia, 33, pp. 84. ISSN 0554-8128.

1985

Dr Barbara Antczak-Górka Promotor: prof. dr habil. Stefan Kozarski

Transformacja układu koryta i zanik bifurkacji Warty w pradolinie warszawsko-berlińskiej i południowej części przełomu poznańskiego podczas późnego vistulianu

Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań
Antczak-Górka, B., 1986. Transformacja układu koryta i zanik bifurkacji Warty w pradolinie warszawsko-berlińskiej i południowej części przełomu poznańskiego podczas późnego vistulianu Summary: Channel pattern conversion and cessation of the Warta River bifurcation in the Warsaw-Berlin Pradolina and the southern Poznan gap section during Late Vistulian. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Ser. Geografia, 35, pp. 111. ISSN 0554-8128.

1986

Dr Zbigniew Zwoliński Promotor: prof. dr habil. Andrzej Kostrzewski

Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego

Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań
Zwoliński, Zb., 1989. Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego Summary: Geomorphic adjustment of the Parsęta channel to the present-day river regime. Dokumentacja Geograficzna, 3-4, pp. 144. ISSN 0012-5032.

1987

Dr


1988

Dr Leszek Kasprzak Promotor: prof. dr habil. Stefan Kozarski

Dyferencjacja mechanizmow formowania stref marginalnych faz leszczynskiej i poznanskiej ostatniego zlodowacenia na Nizinie Wielkopolskiej

Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań
Kasprzak, L., 1988. Dyferencjacja mechanizmow formowania stref marginalnych faz leszczynskiej i poznanskiej ostatniego zlodowacenia na Nizinie Wielkopolskiej Summary: Mechanism differentiation in the formation of marginal zones, Leszno and Poznan phases of the last glaciation, Great Poland Lowland. Dokumentacja Geograficzna, 5-6, pp. 159. ISSN 0012-5032.

1989

Dr Adam Łajczak Promotor: prof. dr habil. Kazimierz Klimek

Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły

Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych, Polska Akademia Nauk, Lubicz 46, 31-512 Kraków
Łajczak, A., 1989. Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły. Dokumentacja Geograficzna, 5, pp. 85. ISSN 0012-5032.

1990

Dr

1991

Nie zgłoszono kandytatur / Candidatures not submitted

1992

Dr Wojciech Wysota Promotor: Prof. dr habil. Władysław Niewiarowski

Morfogeneza środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego w świetle badań osadów i form zlodowacenia vistuliańskiego

Instytut Geografii, Uniwersytet im. M.Kopernika, Fredry 6/8, 87-100 Toruń
 1. Wysota, W., . Geneza drumlinów w środkowo-wschodniej czesci Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Przegląd Geograficzny, 65(3-4): 332-362.
 2. Wysota, W., 1994. Morphology, internal composition and origin of drumlins in the southeastern part of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, North Poland. In: Subglacial processes, sediments and landforms, G.F. Dardis (Ed.), Sedimentary Geology, 91: 345-364.
 3. Wysota, W., Niewiarowski, W. 1994. Geomorphological, sedimentological and structural records of ice front dynamics during the Upper Plenivistulian: a case study of the southeastern part of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland. Zeitschrift fur Geomorphologie, Supplement-Band 95: 95-104.

1993

Dr Alfred Stach Promotor: prof. dr habil. Andrzej Kostrzewski

Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej i ich wpływ na morfodynamikę stoków mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie)

Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań

1994

Dr Ewa Smolska Promotor: prof. dr habil. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Funkcjonowanie systemu korytowego w obszarze młodoglacjalnym na przykładzie górnej Szeszupy (Pojezierze Suwalskie)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Smolska, E., 1996. Funkcjonowanie systemu korytowego w obszarze młodoglacjalnym na przykładzie górnej Szeszupy (Pojezierze Suwalskie) Summary: Functioning of the channel system in the young glacial area on the example of the upper Szeszupa (the Suwalskie Lakeland). Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 123. ISBN 83-85785-35-3.

1995

Nie zgłoszono kandytatur / Candidatures not submitted

1996

Dr Małgorzata Mazurek Promotor: prof. dr habil. Andrzej Kostrzewski

Zmienność transportu fluwialnego jako przejaw charakteru funkcjonowania współczesnego systemu denudacyjnego strefy młodoglacjalnej (zlewnia Kłudy, Pomorze Zachodnie)

Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań

1997

Dr Wojciech Dobiński Promotor: prof. dr habil. Jacek Jania

Warunki występowania zmarzliny w alpejskim piętrze Tatr Wysokich

Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
. Dr Paweł Molewski Promotor: prof. dr habil. Edward Wiśniewski

Rynna Gopła - problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas recesji lądolodu vistuliańskiego

Instytut Geografii, Uniwersytet im. M.Kopernika, Fredry 6/8, 87-100 Toruń

1998

Nie zgłoszono kandytatur / Candidatures not submitted

1999

Dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia Promotor: prof. dr habil. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Ewolucja środkowego odcinka doliny rzeki Belnianki w późnym glacjale i holocenie

Instytut Geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

2000

Nie zgłoszono kandytatur / Candidatures not submitted

2002

Dr Leszek Gawrysiak Promotor: prof. dr habil. Kazimierz Pękala

Współczesna ewolucja suchych dolin lessowych w świetle badań terenowych i symulacji komputerowych

Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2003

Dr Elżbieta Gorczyca Promotor: prof. dr habil. Kazimierz Krzemień

Rola procesów masowych w modelowaniu stoków dorzecza Łososiny podczas katastrofalnych opadów

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

2004

Dr Piotr Weckwerth Promotor: prof. dr habil. Edward Wiśniewski

Morfogeneza wybranych obszarów Kotliny Toruńskiej a problem jej roli w układzie hydrograficznym podczas górnego vistulianu

Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2005

Dr Piotr Owczarek Promotor: prof. dr habil.Kazimierz Klimek

Transformacja koryt rzecznych w warunkach dostawy grubofrakcyjnego materiału stokowego

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

2006

Dr Marek Majewski Promotor: prof. dr habil. Wacław Florek

Procesy denudacyjne w rynnie jeziora Jasień

Instytut Geografii, Pomorska Akademia Pedagogiczna

2007

Dr Joanna Korpak Promotor: prof. dr habil. Kazimierz Krzemień

Morfologiczna rola budowli regulacyjnych w górskich systemach fluwialnych

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

2008

Dr Piotr Hermanowski Promotor: prof. dr habil. Jan A. Piotrowski

Paleoglacjologia lobu Odry w czasie zlodowacenia wisły, Polska północno-zachodnia i północno-wschodnie Niemcy

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

2009

Dr Agnieszka Placek Promotor: prof. dr habil. Piotr Migoń

Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle odporności skał i numerycznego modelu wysokości

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

2010

Dr Jerzy Zasadni Promotor: prof. dr habil. Witold Zuchiewicz

Deglacjacja Alp Zillertalskich (Austria) w późnym glacjale i holocenie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Warunki
konkursu na najlepszą pracę doktorską
w zakresie geomorfologii

Nawiązując do Statutu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (§9, p.19) oraz Regulaminu nadania dyplomu im. Stefana Kozarskiego za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geomorfologii ogłaszany jest co roku konkurs na najlepszą pracę doktorską w zakresie geomorfologii w kolejnym roku kalendarzowym. Warunki, które musi spełniać zgłoszenie do konkursu są następujące:

 1. rozprawa doktorska obejmuje problematykę geomorfologiczną,
 2. publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się w danym roku kalendarzowym,
 3. autor rozprawy nie przekroczył 35-go roku życia,
 4. rozprawa przedstawiona jest w maszynopisie wraz z pełną dokumentacją lub jako publikacja lub w PDFie,
 5. opinia merytoryczna promotora o zgłoszonej rozprawie.

Zgłoszone wnioski będą rozpatrywane przez jury powołane przez Zarząd Główny SGP. Zapraszając do zgłaszania kandydatów do konkursu, uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków wraz z rozprawą i opinią promotora na adres Zarządu Głównego SGP (Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań) w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.


Regulamin
nadania dyplomu im. Stefana Kozarskiego
za najlepszą rozprawę doktorską
w zakresie geomorfologii

 1. Rozprawa doktorska przeznaczona do wyróżnienia dyplomem winna obejmować problematykę geomorfologiczną.
 2. Rozprawa, która ma być wyróżniona dyplomem, została obroniona w roku poprzedzającym nadanie dyplomu.
 3. Rozprawa jest opublikowana lub przedstawiona w maszynopisie wraz z pełną dokumentacją lub w PDFie.
 4. Kandydat do dyplomu nie może przekroczyć 35 roku życia.
 5. Do wniosku o nadanie dyplomu musi być dołączona krótka opinia merytoryczna promotora o rozprawie.
 6. Rocznie nadaje się tylko jeden dyplom za rozprawę doktorską, która wyróżnia się oryginalnością i wysokim poziomem przedstawionego problemu naukowego. Jeśli zgłoszone rozprawy nie spełniają tych wymogów, dyplomu za dany rok nie nadaje się.
 7. W celu dokonania oceny poziomu zgłoszonych rozpraw doktorskich Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich powołuje 3-osobowe jury. Kadencja zespołu oceniającego trwa tak długo, jak długo trwa kadencja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.
 8. Wynik konkursu będzie ogłaszany na kolejnych Zjazdach Geomorfologów Polskich lub innych konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, w czasie których będzie wręczany dyplom laureatowi. Informacja o wyniku konkursu będzie publikowana w Czasopiśmie Geograficznym.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów PolskichLast updated:
20-09-2011