Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacja nr 1 / Publication no. 1

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

I Zjazd Geomorfologów Polskich
1st Congress of Polish Geomorphologists

Program zjazdu i streszczenia referatów
Program of congress and absrtacts of papers

Poznań, 24-25 września 1991

Andrzej Kostrzewski, Stefan Kozarski, Zbigniew Zwoliński (red.)/(Eds.)

Komisja Geomorfologii
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Instytut Badań Czwartorzędu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 1991

Spis treści

Powyższą publikację można uzyskać od redaktorów
You can obtain above publication from editors

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 21-07-95