Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacja nr 10 / Publication no. 10

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

III Zjazd Geomorfologów Polskich
3rd Congress of Polish Geomorphologists

Procesy geomorfologiczne - Zapis w rzeźbie i osadach
Geomorphological processes - Record in relief and deposits

1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów / Abstracts of news, posters and papers
2. Przewodnik wycieczek / Guide-book of field excursions

Sosnowiec, 27-29 września 1995

Tadeusz Szczypek (red.)/(Ed.)

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Sosnowiec 1995

ISBN 83-902102-2-3, ISBN 83-902295-2-8

1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów / Abstracts of news, posters and papers

Spis treści / Contents

2. Przewodnik wycieczek / Guide-book of field excursions

Spis treści / Contents

Powyższą publikację można uzyskać od redaktora
You can obtain above publication from editor

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 13-11-95