Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacja nr 11 / Publication no. 11

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Sympozjum
Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego
Symposium
Late Glacial development of relief and changes of environment

dedykowane Profesorowi dr hab. Stefanowi Kozarskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
dedicated to Professor Dr. hab. Stefan Kozarski on the occasion of 65th birthday and 40 years of scientific and educational work

Poznań, 12-13 października 1995
Poznań, 12-13 October 1995

Leszek Kasprzak, Andrzej Kostrzewski, Bolesław Nowaczyk (red.)/(Ed.)

Instytut Badań Czwartorzędu
Poznań 1995

ISBN 83-902295-7-9

Spis treści / Contents

Przedmowa / Foreword

Referaty / Papers
Postery / Posters

Powyższą publikację można uzyskać od redaktorów
You can obtain above publication from editors

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 19-10-95