Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacja nr 2 / Publication no. 2

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej

Selected problems of aeolian geomorphology

Tadeusz Szczypek (red.)/(Ed.)

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Sosnowiec 1992

Spis treści / Contents

Powyższą publikację można uzyskać od redaktora
You can obtain above publication from editor

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 21-07-95