Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacja nr 5 / Publication no. 5

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Symposium on Changes of Coastal Zone
POLISH COAST '94

Abstracts of Papres

Gdynia, Poland, August 27th - September 1st, 1994

Karol Rotnicki (Ed.)

Quaternary Research Institute, Adam Mickiewicz University
Poznań 1994

ISBN 83-902295-1-X

Contents

Powyższą publikację można uzyskać od redaktora
You can obtain above publication from editor

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 21-07-95