Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacja nr 7 / Publication no. 7

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni

Dynamics of fluvial transport of the upper Parseta River as a response of the catchment system

Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Poznań 1994

ISBN 83-902295-3-6

Spis treści / Contents

Powyższą publikację można uzyskać od autorów
You can obtain above publication from authors

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 27-08-95