Stowarzyszenie
Geomorfologów
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Publikacja nr 8 / Publication no. 8

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
tel.: +48-61 529327, fax: +48-61 530234; e-mail: sgp@amu.edu.pl

Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia)

Vistulian and Holocene aeolian phenomena and landforms (selected problems)

Bolesław Nowaczyk, Tadeusz Szczypek (red.)/(Eds.)

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Poznań 1994

ISBN 83-902295-5-2

Spis treści / Contents

Powyższą publikację można uzyskać od redaktorów
You can obtain above publication from editors

e-mail do SGP e-mail to APG


Last updated: 21-07-95