Prof. zw. dr hab. Stefan Kozarski

Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Członek Polskiej Akademii Nauk,
Członek Polskiej Akademii Umiejętności,
Członek New York Academy of Sciences,
Członek Deutsche Akademie des Naturforscher Leopoldina.

the President of Association of Polish Geomorphologists,
the Member of Polish Academy of Sciences,
the Member of Polish Academy of Arts and Sciences,
the Member of New York Academy of Sciences,
the Member of Deutsche Akademie des Naturforscher Leopoldina.

W dniu 19 stycznia 1996 roku zmarł nagle Prof. zw. dr hab. Stefan KOZARSKI. Geograf, geomorfolog, wybitny uczony, wspaniały nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor Kozarski urodził się 4 sierpnia 1930 roku w Katowicach. Przez całe pracowite życie zawodowe związany był z Uniwersytetem Poznańskim. Był autorem 265 publikacji naukowych, powszechnie znanych w kraju i zagranicą. Wypromował 10 doktorów i 177 magistrów. Profesor Stefan Kozarski był członkiem wielu naukowych towarzystw krajowych i zagranicznych.

Dokonania naukowe Profesora stanowią trwały wkład w rozwój światowej geografii. Polska geografia, a w tym szczególnie poznańska, straciła wybitnego uczonego i nauczyciela w pełni sił twórczych.

Prof. Dr. Stefan KOZARSKI died suddenly on January 19, 1996. The geographer, the geomorphologist, the outstanding scientist, the great academic teacher of Adam Mickiewicz University in Poznan.

Profesor Kozarski was born on August 4, 1930 in Katowice. During his hard-working life he was related to University of Poznan. He was the author of 265 scientific publications widely known in Poland and abroad. He promoted 10 doctors and 177 Masters of Science. Professor Stefan Kozarski was a member of many national and international scientific societies.

Scientific achievements of Professor constitute a retentive contribution to worldwide development of geography. Polish geography, especially in Poznan center, lost the outstanding scientist and teacher in one's creative prime.


English version

Czterdziestolecie pracy naukowej Prof. dr hab. Stefana Kozarskiego

Wystąpienie Boleslawa Nowaczyka
wygłoszone podczas Sesji Jubileuszowej
w dniu 12 paŸdziernika 1995
W 1994 roku minęło 40 lat od momentu podjęcia przez Profesora Stefana Kozarskiego pracy w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Stefan Kozarski urodził się 4 sierpnia 1930 roku w Katowicach, a więc jubileusz 40 lecia pracy zbiega się z 65 rocznicą urodzin. Mimo tego, że urodził się na Ziemi Górnośląskiej, to jednak korzenie Jego od kilku pokoleń tkwią w Wielkopolsce, do której powrócił, po kilkunastoletnim pobycie Rodziców na Górnym Śląsku i po latach wojennej tułaczki. Bezpośrednio po przybyciu do Poznania podjął naukę w słynnym Gimnazjum i Liceum Marii Magdaleny. Po ukończeniu tej szkoły w 1950 roku rozpoczęły się Jego ścisłe, długotrwałe i na różnych płaszczyznach, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, związki z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Te związki zaczynają się podjęciem studiów na kierunku geografii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Już w czasie ich trwania zostaje zatrudniony na stanowisku zastępcy asystenta w Instytucie Geografii. W 1955 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi uzyskuje tytuł magistra geografii ze specjalnością geografii fizycznej. Krótko przed ukończeniem studiów zaangażowany zostaje na stanowisko asystenta, a póŸniej starszego asystenta w Katedrze Geografii Fizycznej. Na podstawie rozprawy pt. Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny GnieŸnieńskiej a kształtowanie się Pradoliny Noteci-Warty ta sama Rada Wydziału w 1961 roku nadała Mu stopień doktora nauk przyrodniczych ze specjalnością geografia fizyczna i powołała Go na stanowisko adiunkta. Kolejny stopień naukowy, doktora habilitowanego uzyskał w 1965 roku, również na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w oparciu o bogaty już dorobek naukowy i pracę pt. Zagadnienie drogi odpływu wód pradolinnych z zachodniej części pradoliny Noteci-Warty.

W 1965 roku Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołuje habilitanta na stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk geograficznych uzyskał On w 1972 roku, a zwyczajnego w 1978 roku. W 1989 roku na wniosek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Profesor Stefan Kozarski został wybrany Członkiem Korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Od początku pracy w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza za najważniejsze swoje zadanie Profesor Stefan Kozarski uważa badania naukowe. Prowadzi je na terenie Wielkopolski i Pomorza Zachodniego oraz przylegających do nich obszarów Niemiec wschodnich. W ramach ekspedycji naukowych eksplorował przedpola i strefy krawędziowe lodowców Sidujökull (Islandia), Hansa, Gas i Werenskiolda (Spitsbergen). Prowadził również badania na obszarach subtropikalnego krasu południowowschodniego Chin. Zajmował się też tam problematyką glacjalną i peryglacjalną. Wymieniona wyżej postawa oraz prowadzone ze skrupulatnością i charakterystyczną dla Profesora dokładnością badania znalazły odbicie w ogromnej ilości publikacji: 265 prac, artykułów, notatek, recenzji, sprawozdań i wspomnień.

Analiza dorobku naukowego dowodzi, iż zainteresowania badawcze Profesora są bardzo szerokie i dotyczą kilkunastu grup problemowych.

Wśród Jego zainteresowań badawczych na pierwszym miejscu wymienić należy analizy rzeŸby i procesów glacjalnych plejstoceńskich i współczesnych. Obejmują one problematykę genezy moren czołowych, rynien subglacjalnych, pradolin i systemów odwodnienia lądolodów, kemów, rozwoju pagórów lodowomorenowych, mechanizmu deglacjacji, modeli sedymentacyjnych form i stref marginalnych lądolodu. Szczegółowe badania doprowadziły do rekonstrukcji procesu recesji ostatniego lądolodu z północno-wschodniej Wielkopolski i do wykrycia wczesnych faz organizowania się Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Profesor Stefan Kozarski odrzuca dawne schematy badaczy niemieckich, a przede wszystkim P. Woldstedta łącznie ze sformułowanym przez niego poglądem na temat tzw. Kolmarer Stadium lub Kolmarer Staffel. Rozwiązuje istniejący od ponad 70 lat w literaturze geologiczno-geomorfologicznej problem drogi odpływu wód z Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Eksponuje rolę czynnika fluwialnego w kształtowaniu tej formy. Obala koncepcję dużej roli martwego lodu oraz założeń tektonicznych w formowaniu kotlinowatych rozszerzeń w pradolinie. W 1961 roku przedstawia koncepcję udziału czynnika klimatycznego w formowaniu systemu teras pradolinnych. Analiza morfologii rynien glacjalnych występujących na Niżu Polskim i Niemieckim dokonana przez Profesora Kozarskiego ukazuje bezpodstawność koncepcji egzaracyjnej genezy tych form jako uniwersalnej dla tego terenu głoszoną przez P. Woldstedta.

Profesor Kozarski wielokrotnie wypowiada się na temat genezy moren czołowych. Szczególną jednak wartość ma artykuł pt. O genezie chodzieskiej moreny czołowej zamieszczony w 1959 roku w Badaniach Fizjograficznych nad Polską Zachodnią, w którym zwraca uwagę na znaczenie obciążenia lądolodem podczas powstawania zaburzeń glacitektonicznych. Wartość tego opracowania podkreślił wydawca wersji angielskojęzycznej (zamieszczonej w Cold Climate Landforms red. David J.A. Evans 1994) stwierdzając, iż ...Praca Kozarskiego (1959) jest wyprzedzająca w stosunku do swojego czasu i buduje podstawy wczesnych obserwacji glacitektonicznie spiętrzonych moren, zapoczątkowanych przez K. Grippa na Spitsbergenie i kontynencie europejskim... i dalej ...Praca Kozarskiego jest też znakomitym przeglądem dorobku na temat glacitektoniki do roku 1959, z którego większość często była przeoczana.

Wspólne z J. Szupryczyńskim badania, nierozpoznanego przedtem przedpola Sidujökull, doprowadziły do ustalenia przebiegu deglacjacji na tym obszarze. Analizowali również współczesne procesy geomorfologiczne rozgrywające się w strefie krawędziowej lodowca. Badania te w konsekwencji pozwoliły w sensie ogólniejszym sformułować koncepcję stożków ablacyjnych. Dostarczyły także nowych faktów, ważnych dla problemu faz rozwojowych ice-cored moraines oraz budowy wewnętrznej fluted moraines.

Ostatnie lata w uprawianej przez Profesora problematyce glacjalnej obfitują w opracowania metodyczne. Konstruuje On modele depozycyjne stref marginalnych lądolodu, które mają stanowić podstawę prawidłowej interpretacji morfogenetycznej i paleogeograficznej procesów rozgrywających się u czoła zanikającego lądolodu vistuliańskiego. Zagadnienia te opracowywane są (1991-1995) w ramach kierowanego przez Profesora projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych pt. Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki i transformacja geosystemu (~20 ka --> 10 ka BP).

Z problematyką glacjalną łączą się w ścisły sposób zjawiska peryglacjalne. Na nie Profesor skierowuje w kolejności swoje zainteresowania. Szczególnie pociągają Go kopalne struktury, osady peryglacjalne i geomorfologiczne ślady działalności procesów peryglacjalnych na obszarze młodoglacjalnym. Dużo uwagi poświęca tzw. ukierunkowanym wytopiskom nalodziowym, pojawiającym się w morfologii proksymalnych części sandrów po wytopieniu się syngenetycznego nalodzia. Do takiego wyjaśnienia genezy tych form posłużyły badania porównawcze przeprowadzone na Spitsbergenie. Koncepcja ta znalazła zastosowanie w objaśnieniu identycznych lub podobnych zjawisk w Wielkiej Brytanii, Danii i RFN.

Obecność struktur mrozowych oraz geomorfologiczne ślady działalności procesów peryglacjalnych świadczą zdaniem Profesora Kozarskiego o występowaniu wieloletniej zmarzliny na rozpatrywanym obszarze jeszcze w póŸnym vistulianie. Zawarte w pracy pt. Ślady działalności póŸnowürmskich procesów peryglacjalnych w rejonie dolnej Odry i dolnej Warty przekonujące argumenty przemawiają przeciwko słuszności poglądów C. Trolla, H. Posera i J. Büdela. Autorzy ci uważali, iż na Niżu Niemiecko-Polskim nie było warunków do powstawania wieloletniej zmarzliny po ustąpieniu ostatniego lądolodu. Eksponuje poleogeograficzne znaczenie struktur peryglacjalnych w badaniach zdarzeń geomorfologicznych na obszarze Polski północno-zachodniej. W ostatnich latach, do wykrycia i przeprowadzenia szczegółowych analiz morfometrycznych wieloboków szczelin mrozowych, wykorzystuje zdjęcia lotnicze, wykonywane z odpowiedniej wysokości i tylko w pewnych warunkach wilgotnościowych gruntu.

Występujące na badanych przez Profesora obszarach formy i osady eoliczne stanowiły przedmiot dociekań w wyniku, których powstało wiele publikacji zamieszczonych w czasopismach polskich i zagranicznych. Główny nacisk w nich położony został na poznanie struktury i tekstury osadów budujących wydmy i eoliczne piaski pokrywowe oraz ich stratygrafię i chronologię. Podjął Profesor jako pierwszy w Polsce (Wydmy w Pradolinie Noteci koło Czarnkowa) próbę określenia wieku wydm opartą o udokumentowane analizą palinologiczną datowania poziomów terasowych, na których występują formy eoliczne. W strefie moren czołowych fazy pomorskiej odkryte zostały pokrywy lessów. W związku z określoną sytuacją stratygraficzną osadów przeprowadzono eksperymentalne datowania metodą TL (wspólnie z A. Bluszczem i B. Nowaczykiem). Próba ta nie przyniosła jednoznacznych wyników i stanowi ostrzeżenie dla posługujących się tą metodą w celach chronostratygraficznych.

Po okresie badań prowadzących do rekonstrukcji systemów odpływu wód fluwioglacjalnych i fluwioperyglacjalnych Profesor Kozarski koncentruje się wokół studiów dotyczących zmian układu koryt rzecznych. Poligonem badawczym jest środkowa część zlewni Warty. W oparciu o interpretację zdjęć lotniczych, szczegółowe badania osadów wypełniających paleokoryta opracowuje procedurę badań zmian układu koryt rzecznych. Analizy palinologiczne osadów biogenicznych oraz datowania radiowęglowe (współpraca z K. Tobolskim i M.F. Pazdurem) stanowiły podstawę do datowań zdarzeń rozgrywających się w obrębie dna doliny. Efektem tych badań było wykrycie metamorfozy układów roztokowych w meandrze oraz zmiany geometrii planarnej układów meandrowych, które są skutkiem wahań klimatycznych póŸnego vistulianu i holocenu. Uzyskane wyniki, w ocenie krajowych i zagranicznych znawców problematyki wyróżniają je w skali europejskiej. Omawiane prace są często cytowane przez geomorfologów polskich i zagranicznych.

Wielowątkowe badania doprowadziły Profesora do wykrycia i zbadania (wspólnie z B. Nowaczykiemi K. Tobolskim) jedynego w Polsce północno-zachodniej stanowiska z osadami biogenicznymi reprezentującymi Brorup i Odderade. Ten zespół opracowuje stanowisko Bollingu w Żabinku, które pozwala na pełne datowanie omówionych wyżej zdarzeń w dnie doliny Warty koło Poznania. Profesor opracowuje syntezę Vistulianu Niziny Wielkopolskiej nawiązującą do schematów chronostratygraficznych tego piętra zimnego w Europie północno-zachodniej. O wartości tego opracowania świadczą wypowiedzi Profesora A. Środonia Dokonał Pan bowiem sztuki nie byle jakiej dając na 40 tylko stronach syntetyczny, świetnie uporządkowany i ostrożnie wyważony obraz wielkopolskiego Vistulianu. Nie często dostaję do ręki pracę tak znakomicie napisaną. W podobnym duchu wypowiada się Profesor Z. Prusinkiewicz Przy pierwszym czytaniu uderza mnie w niej przede wszystkim bogactwo nowych faktów. Żelazna logika interpretacji i śmiałość syntezy popartej znakomitą erudycją.

Zaprezentowany powyżej w formie skrótowej przegląd dorobku naukowego oraz analiza spisu publikacji dowodzi, że Profesor Kozarski lubi badania zespołowe i interdyscyplinarne. Zachęca swoich uczniów do wspólnych obserwacji terenowych, w czasie których ujawnia się Jego druga obok badań terenowych pasja - nauczanie. Wprowadza nas w nieznaną problematykę i obszary badawcze oraz przekazuje głęboką wiedzę i ogromne doświadczenie. W stanowiskach zawierających bogatą treść geologiczną uważa za konieczne współdziałanie z przedstawicielami innych dyscyplin. Reprezentuje pogląd, iż rezultaty badań interdyscyplinarnych pozwalają na pełne wyjaśnienie zdarzeń zapisanych w profilach geologicznych. Wyniki własnych dociekań naukowych Profesora i zespołów z Nim współpracujących szybko są publikowane lub prezentowane szerokiemu gronu badaczy polskich i zagranicznych podczas kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i innych spotkań naukowych, których jest organizatorem lub współorganizatorem.

Z inicjatywy Profesora powstały dwa obcojęzyczne czasopisma - Quaestiones Geographicae i Quaternary Study in Poland. Oprócz redakcji tych czasopism, redagował także wiele tomów zawierających referaty wygłaszane podczas konferencji, sympozjów itp. spotkań oraz specjalne zbiory artykułów poświęconych określonej problematyce. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych kilkunastu czasopism polskich i zagranicznych.

W czterdziestoletniej pracy naukowej pełnił i pełni wiele funkcji w macierzystej Uczelni oraz w komitetach i zespołach powoływanych dla prezentowania interesów środowiska geografów.

Wyrazem wysokiej oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych Profesora Kozarskiego jest wielokrotne wyróżnienie nagrodami ministerialnymi, Polskiej Akademii Nauk, Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, oraz odznaczeniami państwowymi i medalami. Spośród tych ostatnich szczególnie wyróżnia Medal Komisji Edukacji Narodowej (1976), który uważa za najcenniejsze uhonorowanie nauczyciela akademickiego.

Profesor jest szeroko znany poza granicami Polski. Jego prace są często cytowane, wyniki dyskutowane także w literaturze zagranicznej. Uznaniem osiągnięć naukowych jest powołanie Profesora do New York Academy of Sciences (1980) i Deutsche Akademie des Naturforscher Leopoldina (1987).

Dokonania Profesora Kozarskiego są ogromne. Nadal jest aktywny na wszystkich polach. Życzymy Mu takiej aktywności przez liczne dalsze lata. Życzymy jeszcze wielu sukcesów badawczych, bo one dostarczają Tobie, Profesorze, najwięcej przyjemności i satysfakcji.

Bolesław Nowaczyk
(Poznań, 12 paŸdziernika 1995)

Spis publikacji Profesora Stefana Kozarskiego


Fourty years of research and academic activities of Professor Stefan Kozarski

Performance by Boleslaw Nowaczyk
presented during Jubilee Session in Poznan
on October 12, 1995
(published in Quaestiones Geographicae, Special Issue No. 4, October 1995)
In 1994 Professor Stefan Kozarski celebrates the fortieth anniversary of his scholarly work at Adam Mickiewicz University in Poznan. Professor Kozarski was born on 4 August 1930 in Katowice. This year he will be sixty five years old. Although he was born in Upper Silesia, his roots have been in Wielkopolska for a few generations. Therefore, it is not surprising that he decided to return here after the Second World War. When he came to Poznan, he started school at the famous Maria Magdalena Secondary School. Upon graduation in 1950, he began his close and long ties with Adam Mickiewicz University where he has marked his presence in science, teaching and organization.

In 1950 Professor Kozarski started to study geography at the Faculty of Science. Before graduation he was offered the position of deputy assistant at the Institute of Geography. In 1955 he was awarded the title of master of arts in physical geography by the Faculty of Biology and Earth Sciences. Shortly before graduation, he was employed at the Chair of Physical Geography, first as assistant and then as senior assistant. In 1961 the Faculty Council awarded Professor Kozarski the degree of doctor in natural sciences on the basis of his dissertation entitled Recession of the last ice-sheet from the northern part of Gniezno Pleistocene Plateau and the formation of the ice-marginal valley of the rivers Notec and Warta (in Polish). Professor Kozarski continued his scholarly work and in 1965 he earned his post-doctoral degree (doktor habilitowany) on the basis of a dissertation entitled The problem of the outflow way of Pradolina waters from the western part of the Notec-Warta Pradolina (in Polish). In 1965 the Minister of Education appointed him to the position of docent (associate professor). In 1972 Professor Kozarski became assistant professor and in 1978 he became full professor of geographic sciences. In 1989 the Faculty Council of the Faculty of Geographic and Geological Sciences nominated Professor Kozarski as correspondent member of the Polish Academy of Sciences.

Since the early days of his work at Adam Mickiewicz University, Professor Stefan Kozarski has been primarily involved in scholarly work. His studies were conducted in Wielkopolska and Western Pomerania and the adjacent areas of East Germany. As a member of scientific expeditions, he explored the forelands and marginal zones of the Sidujökull (Iceland), Hansa, Gas and Werenskiolda (Spitsbergen) glaciers. He also investigated the subtropical areas of the karst in south-eastern China. His interests in China also included glacial and periglacial problems. Results of Professor Kozarski's studies were published in a very great number of publications: 265 studies, articles, notes, reviews, reports and memoirs.

The analysis of Professor Kozarski's scholarly achievements helps identify his research interests. Among them, priority should be given to the analysis of the relief and glacial, pleistocene and modern processes. These include problems of the genesis of end moraines, subglacial channels, pradolina and drainage systems of ice-sheets, kames, development of ice-corred moraine, deglaciation mechanisms, sedimentation models of marginal zones of the ice-sheet and forms connected with them. Detailed investigations helped him reconstruct the recession process of the last ice-sheet in north-eastern Wielkopolska and discover the early phases of the Torun-Eberswalde Pradolina. Professor Stefan Kozarski rejected the old view of German scientists, particularly those voiced by P. Woldstedt about the so-called Kolmarer Stadium or Kolmarer Staffel. Professor Kozarski solved the problem of water outflow from the Torun-Eberswalde Pradolina, discussed in the geological-geomorphological literature for over 70 years. He expounded the role of the fluvial factor in the creation of this form. He abolished the concept about the great role of dead ice and tectonic assumptions in the formation of valley-like gaps in the pradolina. In 1961 he presented his views on the role of the climatic factor in the formation of the system of pradolina terraces.

Analysis of the morphology of glacial channels present in the Polish and German Lowland made by Professor Kozarski proved that the concept of the exegetic genesis of these forms postulated by P. Woldstedt was unfounded.

Professor Kozarski spoke many times on the genesis of end moraines. His most valuable article on end moraines On the origin of the Chodziez End Moraine was published in Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia (Physiographic investigations of western Poland) in 1959. Professor Kozarski pointed out to the role of the ice-sheet playing in the formation of glaciotectonic disturbances. The value of this work was emphasized by the publisher of the English language version of the article (published in Cold Climate Landforms ed. by David J.A. Evans 1994) who said that ...Kozarski's work (1959) outdistanced his time and built foundations for early observations of glaciotectonically formed end moraines, started by K. Gripp at Spitsbergen and Europe. And further on ...Kozarski's work is also an excellent review of studies on glaciotectonics up to 1959, most of which were overlooked.

The investigations of the Sidujökull foreland, conducted jointly with J. Szupryczynski, helped to determine the course of deglaciation in this area. The investigations also included analysis of contemporary geomorphological processes occurring in the marginal zone of the glacier. These investigations helped to formulate a general concept of ablation cones and provided new evidence to help solve the problem of developmental phases of ice-cored moraines and internal structure of fluted moraines.

Recently Professor Kozarski's interest in glacial problems was focused on developing a methodology of their investigation. He designed depositional models of ice-sheet marginal zones which can be used as the basis for the proper morphogenetic and paleogeographic interpretation of processes occurring at the front of the melting Vistulian ice-sheet. These problems form part of the research problem sponsored by the State Committee for Scientific Research entitled Deglaciation of north-western Poland: conditions and transformation of the geosystem (~20 ka --> 10 ka BP).

Glacial problems are closely related to periglacial problems. Professor Kozarski also addressed the latter. He was particularly attracted to the fossil structures, periglacial deposits and geomorphological traces of periglacial processes in early glacial areas. Professor Kozarski also investigated the oriented icing depression seen in the morphology of the proximal parts of outwashes after syngenetic icing depression melted away. The genesis of these forms was explained in this way after comparative investigations conducted in Spitsbergen. The concept was used to explain identical or similar phenomena in Great Britain, Denmark and Germany.

Professor Kozarski thinks that the presence of frost structures and geomorphological traces of periglacial processes prove the existence of long term permafrost in the area in question as late as Late Vistulian. The convincing arguments presented in Traces of the activity of Late-Würm periglacial processes in the Lower Odra and Lower Warta Region contradict the views of C. Troll, H. Poser and J. Büdel who thought that there were no conditions in the German-Polish Lowland to form long term permafrost after the last ice-sheet moved away. Professor Kozarski expounded the paleogeographic significance of periglacial structures in his investigations of geomorphological events in north-western Poland. Recently, he used air photographs, taken at an appropriate altitude and under certain ground humidity conditions, to discover and to undertake detailed morphometric analyses of the frost-cracs polygons.

Professor Kozarski's investigations of aeolian forms and deposits resulted in many publications that appeared in Polish and foreign journals. The main emphasis was put on the structure and texture of deposits building dunes and aeolian cover sands and their stratigraphy and chronology. Professor Kozarski was the first in Poland to attempt determination of dune age based on documented palinological analysis of the dating of terrace levels at which aeolian forms occur (Dunes in the Notec ice-marginal valley near Czarnkow). Layers of loesses were discovered in the end moraine zone of the Pomeranian phase. As the stratigraphic situation of the deposits was defined, they were experimentally dated by the TL method (jointly with A. Bluszcz and B. Nowaczyk). The attempt did not produce definite results and is a warning for all investigators using these methods for chronostratigraphic purposes.

After a period of investigations aimed at the reconstruction of the outflow of fluvioglacial and fluvioperiglacial waters Professor Kozarski focused on studies pertaining to changes in the river bed patterns. His studies were conducted in the central part of the Warta basin. On the basis of careful interpretation of aerial photographs, detailed analyses of the deposits filling the paleobeds, he developed a procedure to investigate changes in river bed patterns. Palinological analyses of the biogenic deposits and radiocarbon datings (jointly with K. Tobolski and M.F. Pazdur) were the basis for the dating of events that occurred within the valley bottom.

The investigations helped discover the metamorphosis of brooks into meanders and the change of the planar geometry of meanders which result from climatic changes in late Vistulian and Holocene. The results, in the opinion of Polish and foreign experts, are outstanding on the European scale. Professor Kozarski's work is often quoted by Polish and foreign geomorphologists.

The above investigations helped Professor Kozarski to discover and examine (jointly with B. Nowaczyk and K. Tobolski) the only site with biogenic deposits in north-western Poland, representing the Brorup and Odderade interstadials. The same team is investigating the Bolling site in Zabinko which permits a complete dating of the events described above at the bottom of the Warta valley near Poznan. Professor Kozarski is working on a synthesis of the Vistulian of the Wielkopolska Lowland that makes a reference to the chronostratigraphic diagrams of this cold terrace in north-western Europe. The value of this work was appreciated by Professor A. Srodon who said that: You excellently managed to present on forty pages a synthetic, ordered and balanced picture of Wielkopolska Vistulian. Not often do we get such an excellently written work. A similar opinion was voiced by Professor Z. Prusinkiewicz: On the first reading one is struck by the abundance of new facts. The logic of interpretation and boldness of synthesis is supported by excellent knowledge.

The results of Professor Kozarski's scholarly interests and the investigations conducted jointly with members of his team were presented at many congresses, conferences, symposia, seminars and other scientific meetings. Many of such meetings were organized or co-organized by Professor Kozarski.

In 1961 Professor Kozarski was appointed secretary of the Pre-Congress Symposium on Marginal Forms and Deposits held in Poznan as part of the 6th INQUA Congress - Warsaw 1961. In 1974 he organized the National Holocene Symposium (jointly with S. Szczepankiewicz) and in 1977 the Polar Symposium in Poznan.

Special mention should be made of international symposia organized by Professor Kozarski: International Symposium Palaeohydrology of the temperate zone, Poznan 1981 (IGCP Project 158 A and B), 1st Polish-Swedish Seminar Environmental changes in Poland and Sweden after the maximum of the last glaciation (1988), International Symposium on Late Vistulian and Holocene Aeolian Phenomena in Central and Northern Europe 18-22 May 1990, Rogi, Poland (jointly with B. Nowaczyk) and International Symposium Last Ice-Sheet Dynamics and Deglaciation in the North European Plain, 4-9 May, 1992, Poznan-Berlin (jointly with M. Böse).

In addition to the seminars mentioned above Professor Kozarski organized or co-organized meetings of the Committee of Geographic Sciences of the Polish Academy of Sciences, Committee of Quaternary Research, Polish Academy of Sciences, National Conference of Geographers preceding the 2nd Congress of Polish Science on Prospects for the development of geographic sciences in Poland, Poznan 1972 (jointly with Z. Chojnicki) and a few others.

Concluding the part on research we must stress that Professor Kozarski likes team and interdisciplinary work. He encourages his disciples to conduct joint field observations. He introduces us to unknown problems and research area and transmits to us his profound knowledge and rich experience. On sites rich in geological information he thinks it necessary to cooperate with representatives of other disciplines. He is of the opinion that results of interdisciplinary research help to fully explain events recorded in geological profiles. Joint investigations are followed by joint articles. Examples of this can be found in the bibliography appended at the end of this publication.

Professor Kozarski has enormously helped students and young academics to pursue their career. His reviews and opinions on the work, research achievements and applications for scholarly degrees have always been very detailed and impartial. Professor Kozarski supervised 10 doctoral dissertations; three persons continued their scholarly career and earned the post-doctoral degree. Upon appointment to the position of professor, they were offered professorships at other universities. Some of Professor Kozarski's disciples are continuing their work on the doctoral degree. Professor Kozarski reviewed 15 doctoral dissertations and 6 post-doctoral dissertations. Four times he was member of the committee of professorial nominations. Foreign centres also approached Professor Kozarski to prepare opinion on candidates for professorial nominations (3) and to review post-doctoral dissertations (3).

As a member of the Central Qualification Commission for Academic Staff affiliated with the Chairman of the Council of Minister and the Central Commission for Scholarly Titles and Scholarly Degrees Professor Kozarski prepared 120 opinions on professorial nominations (associate and full), post-doctoral degrees, adjuncts, doctoral dissertations.

At Adam Mickiewicz University Professor Kozarski has been very fond of teaching students. His ordered, well prepared and extremely interesting lectures attract lots of students who later sign up for his master's courses. Although Professor Kozarski is a very demanding teacher, the atmosphere at his seminars is far from unfriendly. To date, 177 students of Professor Kozarski's seminars have been awarded master's degrees.

Professor Kozarski has also taught abroad. He was visiting professor at 28 foreign universities, lecturing and running seminars. He read many papers at congresses, symposia, conferences organized in Poland and abroad.

Since the beginning of his work at the Institute of Geography, Adam Mickiewicz University in Poznan, Professor Kozarski has been involved in editorial work. From 1956 to 1970 he was assistant to the editor of Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia published by the Poznan Learned Society. From 1971 to 1981 he was member of the editorial board of this journal.

The need to present the scholarly achievements of the Poznan geographic community on international forum encouraged Professor Kozarski to launch a periodical that would publish articles in foreign languages. The first issue of Quaestiones Geographicae, edited by Professor Kozarski, and carrying articles written in English, was published in 1974 by the Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza. 15 volumes and 3 special volumes appeared to date.

In 1979 Professor Kozarski initiated another periodical in English carrying articles about quaternary problems, Quaternary Studies in Poland, published by the Polish Academy of Sciences, Branch Office in Poznan, Committee of Quaternary Research. 13 volumes appeared to date. The last volume was published in a new format with a new graphic layout.

The above periodicals have become widely known - reviews of individual volumes appeared in Austria, Germany, Finland, Sweden, and Poland. The editorial board has invited articles from authors living outside Poland - Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Holland, Ireland, Mongolia, Norway, Switzerland, USA, Yugoslavia, and the former Soviet Union.

Professor Kozarski edited two volumes of supplements to Zeitschrift für Geomorphologie with proceedings of international symposia Late Vistulian (Weichselian) and Holocene Aeolian Phenomena in Central and Northern Europe Bd. 90 and Last Ice Sheet Dynamics and Deglaciation in the North European Plain Bd. 95. Proceedings of the 1st Polish-Swedish seminar were published in volume 55 of Geographia Polonica, also edited by Professor Kozarski. Jointly with R. Domanski Professor Kozarski edited a book entitled Wojewodztwo poznanskie - zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze (The Poznan Province - geographic, social and economic problems) (PWN Warszawa-Poznan 1986, pp. 668). It would be extremely difficult to enumerate here all the books edited or co-edited by Professor Kozarski. However, mention must be made of Glacial deposits in North East Europe published in 1995 by A.A. Balkema (Rotterdam) Brookfield and co-edited with J. Ehlers and Ph. Gibbard. The book is an important part of earlier volumes on other regions of Europe.

Professor Kozarski often served as member of the editorial boards of a few Polish and foreign journals: Czasopismo Geograficzne (since 1974), Zeitschrift für Geomorphologie (since 1987), Springer Series in Physical Environment (since 1986) and Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej of the Poznan Learned Society.

Professor Kozarski has devoted much of his time to the organization of scholarly life at different levels. He has held important positions, initially at the Faculty of Biology and Earth Sciences where he was deputy dean and then dean (1966-1972). From 1972 to 1981 he was pro- vice-chancellor for Science and Foreign Relations at Adam Mickiewicz University.

In 1967 Professor Kozarski organized a Department of Geomorphology at the Institute of Geography and has been its head to date. He was three times elected head of the Institute of Geography and contributed much to its expansion.

In 1973 Professor Kozarski was appointed member of the Central Qualification Commission for Academic Staff, affiliated with the Chairman of the Council of Ministers where he served till 1990. The community of geographers elected him to the Central Commission for Scholarly Titles and Scholarly Degrees where he served for one term of office (1991-1994).

When the State Committee for Scientific Research was established, the community of geographers elected Professor Kozarski their representative. In the Committee Professor Kozarski is a member of the Basic Research Committee, Team P-2, and chairman of the Geographic Section. He has held these difficult and responsible positions till the present day.

For many years Professor Kozarski has been a member of various commission and teams at the Ministry of Higher Education. He worked at the Commission of Ministerial Awards. He was deputy chairman of the Team for the Teaching of Geographic Sciences (1973-1982) and later member of the Team for the Teaching of Natural Sciences.

Professor Kozarski has also had close ties with the Polish Academy of Sciences. Since 1972 he has been a member of the Committee of Geographic Sciences. From 1984 to 1990 he was chairman of this Committee. For many years Professor Kozarski has been a member of the Quaternary Research Committee and acted as its deputy chairman from 1981 to 1984. Since 1977 Professor Kozarski has been a member of the Research Committee on Peace, Presidium of the Polish Academy of Sciences. In 1979 he organized a Quaternary Research Committee at the Poznan Branch of the Polish Academy of Sciences and was its chairman for many years. In 1989 Professor Kozarski was elected member of the Presidium of the Poznan Branch of the Polish Academy of Sciences. In recognition of his scholarly achievements, the Scientific Council of the Institute of Geography and Spatial Development of the Polish Academy of Sciences elected Professor Kozarski its member in 1972. He has been a member of this council till the present day.

Professor Kozarski is a member of the Poznan Learned Society, Polish Geological Society and Polish Geographic Society. In the latter from 1966 to 1969 he was a member of the Main Board and president of the Poznan Branch. In 1982 Professor Kozarski organized the Geomorphology Commission and was its president till 1991. Since 1983 till the present day, Professor Kozarski has been a member of the Main Board. In recognition of his merits to the development of geography, in 1987 Professor Kozarski was elected Honorary Member of the Polish Geographic Society. In 1992 Professor Kozarski founded the Association of Polish Geomorphologists and has been its president till the present day.

The extensive and varied scholarly, didactic and organizational work was recognized by state, local and university authorities, as well as the Polish Academy of Sciences. Professor Kozarski was awarded the Officer's Cross of the Order of Poland's Restoration (1979), Silver Cross of Merit (1969), Medals of the 30th and 40th anniversary of the Polish People's Republic. The Medal of the National Education Commission awarded in 1976 is considered by Professor Kozarski the most valuable decoration of an academic teacher. Professor Kozarski was also awarded the Honorary Badge for Merits in the Development of the Poznan Province (1968), Honorary Badge of the City of Poznan (1974), and Honorary Badge for Merits in the Development of the Koszalin Province (1979).

Professor Kozarski has also got many individual and team awards and distinctions by the Minister of Science and Higher Education (1979), Minister of Basic and Higher Education (1966), Scientific Secretary of the Polish Academy of Sciences (1980, 1981), Department III of the Polish Academy of Sciences (1966), Poznan Province and the City of Poznan for 1968. He was honoured for his Didactic Achievements by the Minister of Science, Higher Education and Technology (1973) and Organization of the Didactic Process and Staff Education by the Minister of Basic and Higher Education (1970).

Professor Kozarski has also been honoured by the Chancellor of Adam Mickiewicz University (individual and team awards) for scholarly, didactic and organizational achievements.

Medals awarded by foreign universities are an expression of the high appreciation of Professor Kozarski's achievements - Medal Universite de Liége (1973), Bronze Medal of Martin-Luther Universität - Halle/Wittenberg (1976) and Lajos Loczy Medal of the Hungarian Scientific Society. Professor Kozarski was appointed member of the New York Academy of Sciences (1980), Deutsche Akademie des Naturforscher Leopoldina (1987), Polish Academy of Sciences (1989) and Polish Academy of Arts and Sciences (1994).

Professor Kozarski's achievements are enormous. He is still active in all the fields described above. We wish him all the prosperity for the years to come. We wish him many research achievements. After all, research achievements give Professor Kozarski the greatest pleasure.

Bolesław Nowaczyk
(Quaestiones Geographice, Special Issue No. 4, October 1995)


List of Professor Stefan Kozarski's publication

 1. Kozarski S., 1955: (rec.) A. Jahn - Zjawiska krioturbacyjne współczesnej i plejstoceńskiej strefy peryglacjalnej. Czasopismo Geograficzne 26(4): 396-397.
 2. Kozarski S., 1955: Uwagi o terasach jeziornych Rynny Gołaniecko-Wągrowieckiej. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1/44: 59.
 3. Kozarski S., 1956: Uwagi o terasach jeziornych rynny gołaniecko-wągrowieckiej (Summary: Notes on the lake terraces of the subglacial Gołańcz-Wągrowiec channel). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią III: 123-128.
 4. Kozarski S., 1956: (rec.) T. Bartkowski - The role of buried "dead ice" in the formation of the postglacial landscape of Central Great Poland. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 3: 178-179.
 5. Kozarski S., 1956: (rec.) R. Galon - Morfologia doliny i zandru Brdy. Czasopismo Geograficzne 27(4): 377-378.
 6. Kozarski S., 1957: Warstwowane osady stokowe w okolicy Chodzieży. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 3(48):86.
 7. Kozarski S., 1958: O genezie chodzieskiej moreny czołowej (On the origin of the Chodzież end moraine). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1(52): 90-92.
 8. Kozarski S., 1958: Problematyka geomorfologiczna na arkuszu Gębice. Dokumentacja Geograficzna 6: 79-82.
 9. Kozarski S., 1958: Warstwowane osady stokowe w okolicy Chodzieży (Summary: Stratified slope deposits near Chodzież). Biuletyn Peryglacjalny 6: 137-144.
 10. Kozarski S., 1958: (rec.) P. Woldstedt - Die Geschichte des Flussnetzes in Norddeutschland und angrenzenden Gebieten. Czasopismo Geograficzne 29(1): 105-106.
 11. Kozarski S., 1958: (rec.) G. Lüttig - Eine neue, einfache geröllmorphometrische Methode. Czasopismo Geograficzne 29(1): 106.
 12. Kozarski S., 1958: (rec.) R. Brinkmann - Die Entwässerung der Baltischen Eisrandlagen im mittleren Norddeutschland. Czasopismo Geograficzne 29(1): 106-107.
 13. Kozarski S., Szupryczyński J., 1958: Terasy pradoliny Noteci między Nakłem a Milczem (Summary: Terraces of the Noteć Pleistocene old valley between Nakło and Milcz). Przegląd Geograficzny 30(4): 671-684.
 14. Kozarski S., 1959: Kem o strukturze warwowej koło Damasławka (A kame with varved structure near Damasławek). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1(56): 85.
 15. Kozarski S., 1959: O genezie chodzieskiej moreny czołowej (Summary: On the origin of the Chodzież end moraine). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 5: 45-72.
 16. Kozarski S., 1959: Z zagadnień geomorfologicznych północno-zachodniej części Wysoczyzny GnieŸnieńskiej (Summary: Some geomorphological problems of the north-western part of the Gniezno diluvial plateau). Zeszyty Naukowe UAM Geografia 2: 109-122.
 17. Kozarski S., 1959: (rec.) Ł. Pierzchałko - Periglacial phenomena in northern Poland. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 5: 191-193.
 18. Kozarski S., 1960: Fossil Congelifluction Covers in the Northern Part of Lushan (Central China). International Geographical Congress Norden 1960, Abstracts of Papers: 160.
 19. Kozarski S., 1960: Fossil Congelifluction Covers in the Northern Part of Lushan (Central China). Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, sér. géologie et géographie 8(1): 69-73.
 20. Kozarski S., 1960: Kem o strukturze warwowej koło Damasławka (Summary: A kame with varved structure near Damasławek). Zeszyty Naukowe UAM Geografia 3: 125-132.
 21. Kozarski S., 1960: Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny GnieŸnieńskiej a kształtowanie się Pradoliny Noteci-Warty (Recession of the last ice-sheet from the northern part of Gniezno Pleistocene Plateau and the formation of the Noteć-Warta ice-marginal valley). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 5 (62): 386-387.
 22. Kozarski S., 1960: (rec.) R.F. Flint - Glacial and Pleistocene Geology. Przegląd Geograficzny 32(4): 592-594.
 23. Kozarski S., 1961: Rückzug des letzten Inlandeises aus dem nordöstlischen Teil der Grosspolnischen Tiefebene und dessen Einfluss auf die Gestaltung des Noteć-Warta Urstromtales. Abstracts of Papers INQUA VI Congress, Poland 1961: 57-58.
 24. Kozarski S., 1961: Problem of the recession of the last ice-sheet from the northern part of the Gniezno Plateau. In: The great Poland Lowland, Guide-Book of Excursion A, VI Congress INQUA, Poland 1961: 22-24.
 25. Kozarski S., 1961: Terminal push-moraine of the Chodzież phase. In: The Great Poland Lowland, Guide-Book of Excursion A, VI Congress INQUA, Poland 1961: 24-25.
 26. Kozarski S., 1961: Geomorphic development of the Noteć pradolina between Nakło and Gulcz. In: The Great Poland Lowland, Guide-Book of Excursion A, VI Congress INQUA 1961: 25-26.
 27. Kozarski S., 1961: Recession of the last ice-sheet from the northern part of the Gniezno Plateau and its influence upon the formation of the Noteć-Warta pradolina. In: The Great Poland Lowland, Guide-Book of Excursion A, VI Congress INQUA, Poland 1961: 26-27.
 28. Kozarski S., 1961: Age of the dunes occurring within the Noteć pradolina near Czarnków. In: The Great Poland Lowland, Guide-Book of Excursion A, VI Congress INQUA, Poland 1961: 27-28.
 29. Kozarski S., 1961: Wydmy w pradolinie Noteci koło Czarnkowa (Dunes in the Noteć ice-marginal valley near Czarnków). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2(64): 326.
 30. Kozarski S., 1961: Fossil congelifluction covers in the northern part of the Lushan (Central China) (Streszczenie: Kopalne pokrywy kongeliflukcyjne w północnej części Luszan (Chiny Środkowe). Biuletyn Peryglacjalny 10: 195-207.
 31. Kozarski S., 1961: (rec.) F.E. Zeuner - The Pleistocene Period. Its Climate, Chronology and Faunal Successions. Przegląd Geograficzny 33(3): 547-548.
 32. Kozarski S., 1961: (rec.) S. Gadomska - Utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe doliny Noteci w okolicy Krostkowa i Osieka nad Notecią koło Wyrzyska. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 7: 187-191.
 33. Kozarski S., 1961: (rec.) H. Liedtke - Beiträge zur geomorphologischen Entwicklung des Thorn-Eberswalder Urstromtales zwischen Oder und Havel. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 7: 197-199.
 34. Kozarski S., Rotnicki K., 1961: Inwolucje w sandrze stadium poznańskiego na południe od Gniezna (Involutions in the outwash plain of Poznań Stage south of Gniezno). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1(63): 127.
 35. Kozarski S., 1962: Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny GnieŸnieńskiej a kształtowanie się Pradoliny Noteci-Warty (Summary: Recession of the last ice sheet from northern part of Gniezno Pleistocene Plateau and formation of the ice-marginal valley of the rivers Noteć-Warta). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 2(3): 1-154.
 36. Kozarski S., 1962: Wydmy w Pradolinie Noteci koło Czarnkowa (Summary: Dunes in the Noteć ice-marginal valley near Czarnków). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 9: 37-60.
 37. Kozarski S., 1962: O póŸnoglacjalnym zaniku martwego lodu w Wielkopolsce zachodniej (On the late-glacial disappearance of dead ice in the Western Great Poland). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2(66): 145.
 38. Kozarski S., Tobolski K., 1962: Wiek gleby kopalnej w wydmach w Pradolinie Noteci koło Czarnkowa (Age of fossil soil in dunes in the Noteć ice marginal valley near Czarnków). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2(66): 145-147.
 39. Kozarski S., Rotnicki K., 1962: Wyniki wstępnych badań Pagórków Złotogórskich (Results of the introductory investigations of Złota Góra Hillocks). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 3(67): 314-316.
 40. Kozarski S., 1963: Subtropikalny kras wieżowy między Kueilin a Jangszu, Okręg Autonomiczny Kuangsi Czuang, Chiny (Subtropical tower karst between Kweilin and Yangshue, Kwangsi Chuang Autonomous Region, China). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1(68): 114-122.
 41. Kozarski S., 1963: Terasa pradolinna w Kotlinie Gorzowskiej (The pradolina terrace in the Gorzów Basin). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 3(70): 352-354.
 42. Kozarski S., 1963: Recesion of the last ice sheet from the north-eastern part of the Great Poland Lowland and its influence upon the formation of the Noteć-Warta pradolina. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961 3: 463-467.
 43. Kozarski S., 1963: O póŸnoglacjalnym zaniku martwego lodu w Wielkopolsce zachodniej (Summary: Late-glacial disapperance of dead ice in Western Great Poland). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 11: 51-60.
 44. Kozarski S., 1963: Problem of Pleistocene glaciations in the mountains of East China. Zeitschrift für Geomorphologie, N.F. 7(1): 48-70.
 45. Kozarski S., 1963: (rec.) H. Liedtke - Die Talentwicklung im Oderbruch und im Unteren Odertal. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 11: 243-245.
 46. Kozarski S., Tobolski K., 1963: Wiek gleby kopalnej w wydmach w pradolinie Noteci koło Czarnkowa (Summary: Age of fossil soil in dunes of the Noteć ice marginal valley near Czarnków). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 11: 213-229.
 47. Kozarski S., 1964: Zagadnienie drogi odpływu wód pradolinnych z zachodniej części pradoliny Noteci-Warty (The problem of outflow way of pradolina waters from the west part of the Noteć-Warta pradolina). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1(71): 97.
 48. Kozarski S., 1964: Sub-tropical needle karst between Kweilin and Yangshue, Kwangsi Chuang Autonomous Region, China. Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B: Sciences Mathématiques et Naturelles 17(1962/63): 139-156.
 49. Kozarski S., 1964: Międzynarodowe Sympozjum poświęcone formom i osadom marginalnym (Poznań 29-31 VIII 1961). Zeszyty Naukowe UAM Geografia 4: 117-121.
 50. Kozarski S., Rotnicki K., 1964: Inwolucje w sandrze stadium poznańskiego na południe od Gniezna (Résumé: Involutions dans le sandr du stade de Poznań au sud de Gniezno). Biuletyn Peryglacjalny 13: 15-52.
 51. Kozarski S., 1965: Zagadnienie drogi odpływu wód pradolinnych z zachodniej części pradoliny Noteci-Warty (Summary: The problem of outflow way of pradolina waters from the west part of the Noteć-Warta pradolina). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 5(1): 1-98.
 52. Kozarski S., 1965: Differential Baltic ice-stream activity on the example of the Odra lobe. Geographica Polonica 6: 29-34.
 53. Kozarski S., Kiedrowska-Lijewska T., 1965: (rec.) Das Leipziger Land. Physisch-geographische und ökonomisch-geographische Studien. Przegląd Geograficzny 37( 4): 721-726.
 54. Kozarski S., 1966: Die glazialen Abflussverhältnisse im westlichen Teil des Noteć-Warta Urstromtales. Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 15(1), Matematisch-naturwissenschaftliche Reihe: 63-72.
 55. Kozarski S., 1966: Pobyt grupy geografów polskich w Szwecji. Przegląd Geograficzny 38(1): 179-180.
 56. Kozarski S., 1966: (rec.) The Quaternary of the United States. A Review Volume for the VII Congress of the International Association for Quaternary Research. Przegląd Geograficzny 38(3): 499-501.
 57. Kozarski S., 1966: (rec.) A. Bögli - Mischungskorrosion. Ein Beitrag zum Verkarstungsproblem. Przegląd Geograficzny 38(3): 506-507.
 58. Kozarski S., 1967: Uwagi o genezie rynien jeziornych niżu środkowoeuropejskiego (Remarks on the lake-channels origin of Central European Plain). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2(74): 299-300.
 59. Kozarski S., 1967: Origin of the subglacial channels in the North Polish and North German Plain. Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B: Sciences Mathématiques et Naturelles 20(1966/67): 21-36.
 60. Chojnicki Z., Gruchman B., Kozarski S., 1967: Problemy rozwoju nauk geograficznych w świetle potrzeb gospodarki narodowej (Summary: Issues of geography connected with the needs of the national economy). Przegląd Geograficzny 39(2): 275-293.
 61. Kozarski S., 1968: Conference on the Paleogeography of Holocene with Reference to the Late-Glacial Period in Poland. Zeitschrift für Geomorphologie, N.F. 12(1): 105-106.
 62. Kozarski S., 1968: (rec.) A. Brüning - Vorkommen und Entwicklungsrhytmus oberpleistozäner Periglazial-Erscheinungen und ihr Wert für pleistozäne Hangformung. Przegląd Geograficzny 40(4): 857-858.
 63. Kozarski S., Tobolski K., 1968: Holoceńskie przeobrażenia wydm śródlądowych w Wielkopolsce w świetle badań geomorfologicznych i palynologicznych. Folia Quaternaria 29: 127-134.
 64. Kozarski S., Nowaczyk B., Rotnicki K., Tobolski K., 1969: The eolian phenomena in West-Central Poland with special reference to the chronology of phases of eolian activity. Geographia Polonica 17: 231-248.
 65. Kozarski S., Szupryczyński J., 1969: Polska wyprawa geograficzna na Islandię. Geografia w Szkole 5: 233-242.
 66. Kozarski S., 1970: Ślady działalności póŸnowürmskich procesów peryglacjalnych w regionie dolnej Odry i dolnej Warty (Traces of the activity of late Würm periglacial processes in the Lower Odra and Lower Warta Region). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1/84: 172-173.
 67. Kozarski S., Szupryczyński J. 1970: Relief of the Marginal Zone of Sidujökull (Iceland). Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, sér. géologie et géographie 18(4): 269-278.
 68. Kozarski S., 1971: August Zierhoffer. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A 24: 7-10.
 69. Kozarski S., 1971: Ślady działalności póŸnowürmskich procesów peryglacjalnych w regionie dolnej Odry i dolnej Warty (Summary: Traces of the activity of late Würm periglacial processes in the Lower Odra and Lower Warta Region). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A 24: 97-177.
 70. Kozarski S., Szupryczyński J., 1971: Ablation Cones on Sidujökull, Iceland. Norsk Geografisk Tidsskrift, 25, 109-119.
 71. Kozarski S., 1972: Mikroskopia elektronowa w badaniu morfologicznych cech powierzchni kwarcowych ziarn piasku wybranych środowisk sedymentacyjnych (Summary: Electron microscopy in the study of quartz sand grains surface textures of selected sedimentary environments). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 13(1): 179-189.
 72. Kozarski S., 1972: Beweise des Spät-Würm-Dauerfrostboden-Vorkommens im Bereiche der letzten Vereisung Nordwestpolens und deren paläogeographische Bedeutung. Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 21(1), Matematisch-naturwissenschaftliche Reihe: 67-68.
 73. Kozarski S., 1973: Osiągnięcia i ogólne założenia perspektywicznego rozwoju geografii fizycznej w Polsce (Summary: Past achievements of physical geography in Poland, and general perspectives of its development). Przegląd Geograficzny 45(3): 459-472.
 74. Kukliński A., Chojnicki Z., Grzeszczak J., Kozarski S., 1973: Stan i perspektywy rozwojowe nauk geograficznych i przestrzennego zagospodarowania kraju. II Kongres Nauki Polskiej, Sekcja IV Nauk o Ziemi i Górnictwa, Materiały kongresowe, Warszawa 1973: 131-162
 75. Kozarski S., Szupryczyński J., 1973: Studia nad genezą stożków ablacyjnych na czole lodowca Sidu (Islandia) (Summary: Studies of origin of ablation cones at snout of Sidu glacier on Iceland). Przegląd Geograficzny 45(2): 309-325.
 76. Kozarski S., Szupryczyński J., 1973: Glacial forms and deposits in the Sidujökull deglaciation area. Geographia Polonica 26: 255-311.
 77. Kozarski S., 1973: Prof. dr Jan Dylik, Geografia w Szkole 5: 281-284.
 78. Kozarski S., 1973: Czterdziestolecie pracy naukowej prof. dra Bogumiła Krygowskiego. Kronika Miasta Poznania 41(4): 103-106.
 79. Kozarski S., 1974: Procesy powstawania i zaniku pagórów lodowo-morenowych (ice-cored moraines) w strefach brzeżnych niektórych lodowców rejonu Hornsundu. Polskie wyprawy na Spitsbergen 1970 i 1971 r. Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego. Wrocław, 6-7 kwietnia 1972 r. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta: 25-27.
 80. Kozarski S., 1974: Evidences of late Würm Permafrost Occurence in North-West Poland. Quaestiones Geographicae 1: 65-86.
 81. Kozarski S., 1974: PóŸnoglacjalne i holoceńskie zmiany w układzie koryt rzecznych niżowej części dorzecza Odry. Krajowe Sympozjum "Rozwój den dolinnych rzek niżowej części dorzecza Odry i wydm śródlądowych w holocenie z nawiązaniem do schyłku ostatniego glacjału" (Wrocław-Poznań 16-21 września 1974 r.). Streszczenia referatów i komunikatów: 17-19.
 82. Kozarski S., 1974: Migracje koryta Warty na południe od Poznania w póŸnym glacjale i holocenie - generacje meandrów. Stanowisko Jaszkowo k.Śremu. Krajowe Sympozjum "Rozwój den dolinnych rzek niżowej części dorzecza Odry i wydm śródlądowych w holocenie z nawiązaniem do schyłku ostatniego glacjału" (Wrocław-Poznań 16-21 września 1974 r.). Przewodnik wycieczki: 45-49.
 83. Kozarski S., 1974: Geography Institute of Adam Mickiewicz University. Quaestiones Geographicae 1: 5-16.
 84. Kozarski S., Cegła J., 1974: Geomorfologiczne i sedymentacyjne skutki występowania "naljedi" na Gashamnoyra. Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1970 i 1971 r. Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego. Wrocław, 6-7 kwietnia 1972 r. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta: 35-37.
 85. Cegła J., Kozarski S., 1974: Grunty strukturalne SW Spitsbergenu w świetle hipotezy niestatecznego warstwowania. Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1970 i 1971 r. Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego. Wrocław, 6-7 kwietnia 1972 r. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta: 28-29.
 86. Kukliński A., Chojnicki Z., Grzeszczak J., Kozarski S., 1974: Nauki geograficzne i przestrzenne zagospodarowanie kraju. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju (Summary: Geographical sciences, regional development and planning in Poland. Achievements and perspectives for the future). Przegląd Geograficzny 46(1): 3-28.
 87. Kukliński A., Chojnicki Z., Grzeszczak J., Kozarski S., 1974: Stan i perspektywy rozwojowe nauk geograficznych i przestrzennego zagospodarowania kraju. II Kongres Nauki Polskiej, Materiały i dokumenty 2(2): 461-480.
 88. Kozarski S., 1975: Oriented kettle holes in outwash plains. Quaestiones Geographicae 2: 99-112.
 89. Kozarski S., 1975: Pagóry lodowo-morenowe na Islandii i Spitsbergenie. Studium osadzonych moren czołowych. - Eiskernmoränen auf Island und Spitzbergen. Eine Studie zur Genese der Satzendmoränen. Wykłady profesorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Uniwersytecie Christiana Albrechta. Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań: 25-35.
 90. Kozarski S., 1976: Air-photo Interpretation in the Geomorphological Survey of Valley Floors in the North Polish Plain. Československa Akademia Věd, Geografski Ustav Brno, Studia Geographica 55, Geomorphological Mapping 1972-76, Brno: 79-81.
 91. Kozarski S., 1976: Stratygrafia osadów terasy zalewowej i zmiany w układzie koryta Warty pod Poznaniem. Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania z badań naukowych 1: 34-44.
 92. Kozarski S., 1976: Stulecie teorii zlodowaceń kontynentalnych Otto Torrela. Czasopismo Geograficzne 474) 415-417.
 93. Cegła J., Kozarski S., 1976: Osady lessopodobne na morenach czołowych stadium pomorskiego fazy zasięgu maksymalnego lobu Odry (Loess-like deposits on the end moraines of Pomeranian phase). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 91, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 38-40.
 94. Kozarski S., Jäger K.-D. 1976: Stratigraphische und geomorphologische Beiträge zur praxisrelevanten Quartärforschung in den odernahen Jungmoränenlandschaften des Nordgebietes der DDR. Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 25(1/2), Matematisch-naturwissenschaftliche Reihe: 61-74.
 95. Kozarski S., 1977: Ukierunkowane wytopiska na sandrach. Studia Geologica Polonica 52: 235-248.
 96. Kozarski S., Rotnicki K., 1977: Valley floors and changes of river channel patterns in the North Polish Plain during the Late-Würm and Holocene. Quaestiones Geographicae 4: 51-93.
 97. Cegła J. Kozarski S., 1977: Sedimentary and geomorphological consequences of the occurence of naled sheets on the outwash plain of the Gas Glacier, Sörkappland, Spitsbergen. Acta Universitatatis Wratislaviensis 387(2). Results of investigations of the Polish Scientific Spitsbergen Expeditions 1970-1974: 63-84.
 98. Kozarski S., 1978: Das Alter der Binnendünen in Mittelwestpolen. Beiträge zur Quartär- und Landschaftsforschung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Julius Fink, Verl. F. Hirt, Wien: 291-305.
 99. Kozarski S., 1978: Lithologie und Genese der Endmoränen im Gebiet der skandinavischen Vereisungen. Schriftenrheie für Geologische Wissenschaften 9, Akademie-Verlag Berlin: 179-200.
 100. Kozarski S., 1978: (rec.) Starkel L. - Paleogeografia holocenu. Zeitschrift für Geomorphologie 22(2): 245.
 101. Kozarski S., 1978: Bogumił Krygowski (1905-1977). Przegląd Geograficzny 50(2): 351-353.
 102. Kozarski S., Rotnicki K., 1978: Problemy póŸnowürmskiego i holoceńskiego rozwoju den dolinnych na Niżu Polskim (Summary: Problems concerning the development of valley floors during Late-Würm and Holocene in the Polish Lowland). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 19: 57.
 103. Kozarski S., Rotnicki K., 1978: Problemy póŸnowürmskiego i holoceńskiego rozwoju den dolinnych na Niżu Polskim. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 94: 38.
 104. Kozarski S., Szupryczyński J., 1978: Formy i osady glacjalne na przedpolu lodowca Sidu (Islandia). Dokumentacja Geograficzna 4, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: 1-59.
 105. Kozarski S., (rec.), 1978: H. Liedtke - Die nordischen Vereisungen in Mitteleuropa. Erläuterung zu einer farbigen Übersichtskarte im Massstab 1:1 000 000 mit einer Karte als Beilage und 37 Abbildungen. Zeitschrift für Geomorphologie 22(4): 484-485.
 106. Kliewe H., Kozarski S., 1979: Zur Verknüpfung von Marginalzonen im Bereich des Oderlobus. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geographia 14, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 46: 21-30.
 107. Kozarski S., Nowaczyk B., Tobolski K., 1980: Wstępne wyniki badań osadów stanowiska interstadiału Brorup w Starym Kurowie koło Drezdenka (Summary: Results of studies of deposits from Stare Kurowo near Drezdenko assigned to the Brorup Interstadial). Przegląd Geologiczny 4: 210-214.
 108. Kozarski S., 1980: Uwagi na marginesie sporu o podział regionalny Polski. Geografia w Szkole 4(171), wrzesień-paŸdziernik.
 109. Kozarski S., 1980: The Holocene generation of paleomeanders in the Warta Valley, Great Poland Lowland. Symposium Franken 25th-30th August 1980, Abstracts of lectures: 19-21.
 110. Kozarski S., 1980: Pamięci Jana Dylika (1905-1973). Nauka Polska 28(9-10): 187-194.
 111. Kozarski S., 1980: (rec.) Ch. Schlüchter (ed.) - Moraines and varves. Origin, genesis, classification. A.A. Balkema, Rotterdam. Czasopismo Geograficzne 51(3): 339-341.
 112. Chojnicki Z., Kozarski S., 1980: Rozwój nauk geograficznych w latach 1973-1979 z punktu widzenia realizacji postanowień II Kongresu Nauki Polskiej. Przegląd Geograficzny 52(2): 251-270.
 113. Kozarski S., 1980: An outline of Vistulian stratigraphy and chronology of the Great Poland Lowland. Quaternary Studies in Poland 2: 21-35.
 114. Karczewski A., Kozarski S., Rotnicki K., 1980: Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski, arkusz Poznań 1:500 000. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 115. Kozarski S., 1981: River channel changes in the Warta valley to the south of Poznań. Symposium "Paleohydrology of the temperate zone", Poznań, Poland '81 Guide-Book of Excursions: 6-23.
 116. Antczak B., Kozarski S., 1981: Jaszkowo - Older generation of paleomeanders and point-bar ridges. Symposium "Paleohydrology of the temperate zone", Poznań, Poland '81. Guide-Book of Excursions: 29-30.
 117. Kozarski S., 1981: Zbrudzewo - Generations of paleomeanders. Symposium "Paleohydrology of the temperate zone", Poznań, Poland '81. Guide-Book of Excursions: 41-43.
 118. Kozarski S., 1981: Czmoniec - Younger generation of paleomeanders. Symposium "Paleohydrology of the temperate zone", Poznań, Poland '81. Guide-Book of Excursions: 50-51.
 119. Kozarski S., 1981: Stratigrafia i paleogeografia pozdnevo pleistocena zapadnoy Polshi. Izviestya Akademi Nauk SSSR, ser. geołogitsheskaya 6: 81-96.
 120. Kozarski S., 1981: Stratygrafia i chronologia Vistulianu Niziny Wielkopolskiej (Summary: Stratigraphy and chronology of the Vistulian in Great Poland Lowland). PAN Oddział w Poznaniu, Geografia 6, PWN Warszawa-Poznań: 1-44.
 121. Kozarski S., 1981: Ablation end moraines in Western Pomerania, NW Poland. Geografiska Annaler 63A(3-4): 169-174.
 122. Kozarski S., Nowaczyk B., Tobolski K., 1982: Stratigraphy of Vistulian deposits in north-west Poland: A case study at site Stare Kurowo. Project 73/1/24 Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere, Report No. 7 on the session in Kiel (F.R.G.), September, 18-23, 1980: 115-126.
 123. Kozarski S., 1982: The genetic variety of ice cores in the marginal forms of some Spitsbergen glaciers, Hornsund Region. Acta Universitatis Wratislaviensis 525, Spitsbergen Expeditions IV, Wrocław: 153-164.
 124. Kozarski S., Mocek A., Nowaczyk B., Tobolski K., 1982: Etapy i warunki rozwoju wydm w Budzyniu koło Chodzieży w świetle analizy radiowęglowej, paleobotanicznej i pedologicznej (Summary: Phases and conditions of dune development at Budzyń near Chodzież in the light of radiocarbon, palaeobotanic and pedologic analyses). Roczniki Gleboznawcze 33(3-4): 159-174.
 125. Kozarski S., (rec.), 1982: J. Imbrie, K.P. Imbrie - Ice Ages. Solving the Mystery. The MacMillan Press Ltd., London and Basingstoke, 1979. Czasopismo Geograficzne 53(3-4): 338-339.
 126. Kozarski S., 1983: River channel changes in the middle reach of the Warta valley, Great Poland Lowland. Quaternary Studies in Poland 4: 159-169.
 127. Kozarski S., Rotnicki K., 1983 Changes of river channel patterns and the mechanism of valley-floor construction in the North-Polish Plain during the Late Weichsel and Holocene. In: D.J. Briggs and R.S. Waters (eds) Studies in Quaternary Geomorphology. Geo-Abstracts Norwich: 31-48.
 128. Kozarski S., (rec.), 1983: V. Gudelis, L.-K. Königsson (eds) - The Quaternary History of the Baltic. Acta Universitatis Upsaliensis, Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis 1, Uppsala1979:121. Zeitschrift für Geomorphologie 27(1): 121.
 129. Kozarski S., (rec.), 1983: H. Hagedorn, M. Thomas (eds) - Perspectives in Geomorphology. Papers from First British-German Symposium on Geomorphology, Univ. of Würzburg, 24th-29th September, 1979. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband 36, Gebr. Borntraeger Berlin-Stuttgart 1980: 121-122. Zeitschrift für Geomorphologie 27(1): 121-122.
 130. Kozarski S., 1983: River channel adjustment to climatic change in west central Poland. In: K.J. Gregory (ed.) Background to Palaeohydrology. A Perspective. J. Wiley and Sons Ltd. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore: 355-374.
 131. Kozarski S., 1983: River channel adjustment to climatic change in west central Poland. Abstracts of Papers. Severn 1983 (Compiled by K.E. Barber and K.J. Gregory), Symposium in UK 19-26 September 1983: 95-96.
 132. Kozarski S., 1983: Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum "Paleohydrology of Temperate Zone", Poznań, Poland '81. Sprawozdania z badań naukowych 5, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa: 152-154.
 133. Kozarski S., 1983: Komisja Geomorfologii Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo Geograficzne 54(3): 418-420.
 134. Kotarba A., Kozarski S., Starkel L., 1983: Mechanizmy rozwoju polskiej geomorfologii. Przegląd Geograficzny 55(3-4): 567-595.
 135. Kozarski S., 1983: The Holocene generation of paleomeanders in the Warta River valley, Great Polish Lowlands. Geologisches Jahrbuch A 71, Hannover: 109-118.
 136. Kasprzak L., Kozarski S., 1984: Analiza facjalna osadów strefy marginalnej fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia w środkowej Wielkopolsce. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Seria Geografia 29, Poznań: 1-54.
 137. Kozarski S., 1984: Recent work: Poland. ICE News Bulletin International Glaciological Society 75, 2nd Issue: 2-3.
 138. Kozarski S., 1984: (rec.) H. Liedtke - Die nordischen Vereisungen in Mitteleuropa. - 2. erw. Aufl. mit fb Karte. Forschungen zur deutschen Landeskunde 204, Trier 1981. Zeitschrift für Geomorphologie 28(4): 514-515.
 139. Kozarski S., Gonera P., Antczak B., 1985: The late Vistulian and Holocene valley floor development and palaeohydrological changes of the Warta River, west central Poland. IGCP Project 158 Palaeohydrology of the temperate zone in the last 15 000 years, Symposium in Switzerland 24 June - 1 July 1985, Abstracts of papers and posters: 25.
 140. Kozarski S., 1985: (rec.) Quaternary Science Reviews. Ed. D.Q. Bowen (Aberystwyth), Pergamon Press, Oxford, 1(1-4), 2(1-4). Przegląd Geologiczny 5(385), Maj 1985: 298-299.
 141. Kotarba A., Kozarski S., Starkel L., 1985: Geomorphology in Poland: main trends of development in the past three decades. Quaestiones Geographicae, Special Issue 1: 5-29.
 142. Kozarski S., Witt A., 1985: Koncepcja mapy morfodynamicznej dolin rzecznych dla obszaru Polski w skali 1:300 000 (na przykładzie arkusza Lublin), (A concept of the river valleys morphodynamic map of Poland, with the map sheet of Lublin, scale 1:300 000, as example). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 101, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 25-28.
 143. Kozarski S., Nowaczyk B., 1985: Stratygrafia osadów plejstoceńskich w profilu Ujście nad Notecią (Wiadomość wstępna), (Stratigraphy of Pleistocene deposits at Ujście on the River Noteć, Introductory report). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 101, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 49-51.
 144. Kasprzak L., Kozarski S., 1985: Litostratygraficzne podstawy subfazy chodzieskiej ostatniego zlodowacenia w północnej Wielkopolsce (Wiadomość wstępna), (A lithostratigraphical base for the Chodzież Subphase of the last glaciation in northern Great Poland). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 101, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 51-57.
 145. Kozarski S., 1985: (rec.) H. Wilhelmy - Klimamorphologie der Massengesteine. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden 1981 (wyd. 2). Przegląd Geofizyczny 30(4): 572-573.
 146. Kozarski S., 1985: (rec.) M.R. Leeder - Sedimentology, Process and Product. George Allen and Unwin, London 1982. Przegląd Geofizyczny, 30(4): 573-575.
 147. Kozarski S., 1985: (rec.) H. Kirsch, R. Maurer, W. Schmidt-Koehl, B. Schulz, O. Völzing - Fachbegriffe der Geographie. 1 i 2. Verlag M. Diesterweg, Frankfurt am Main/Verlag Saueländer, Aarau 1981. Przegląd Geofizyczny 30(4): 575-576.
 148. Kozarski S., 1985: Recent work: Poland. ICE News ICE News Bulletin International Glaciological Society 78, 79, 2nd and 3rd Issues: 7.
 149. Kozarski S., (rec.), 1985: R.O. Weise - Das Periglazial. Geomorphologie und Klima in gletscherfreien, kalten Regionen. Gebr. Borntraeger, 1983. Zeitschrift für Geomorphologie 29(4): 505.
 150. Kozarski S., 1986: Late Vistulian and Holocene climatic fluctuations and changes of river channel patterns in central west Poland. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia 21, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 67: 73-75.
 151. Kozarski S., (rec.), 1986: Barsch D., Fränzle O., Leser H., Liedtke H., Stäblein G. (eds) - Geomorphologische Karte der Bundesperublik Deutschland 1:25 000 (GMK 25)... etc. Zeitschrift für Geomorphologie 30(1): 120.
 152. Kozarski S., 1986: Early Vistulian permafrost occurence in north-west Poland. Biuletyn Peryglacjalny 31: 163-170.
 153. Kozarski S., 1986: Skale czasu a rytm zdarzeń geomorfologicznych vistulianu na Niżu Polskim (Summary: Timescales and the rhythm of Vistulian geomorphic events in the Polish Lowland). Czasopismo Geograficzne 57(2): 247-270.
 154. Kozarski S., 1986: Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. Czasopismo Geograficzne 57(2): 322-324.
 155. Kozarski S., (rec.), 1986: A.D. Miall - Principles of sedimentary basin analysis, Springer-Verlag 1984. Przegląd Geofizyczny 31(3): 376-378.
 156. Kozarski S., (rec.), 1986: J.E. Costa, P.J. Fleisher (eds) - Developments and applications of geomorphology. Springer-Verlag 1984. Przegląd Geofizyczny 31(3): 378-379.
 157. Kozarski S., (rec.), 1986: R.J. Chorley, S.A. Schumm, D.E. Sugden - Geomorphology. Mathuen and Co Ltd 1984. Przegląd Geofizyczny 31(4): 486-488.
 158. Kozarski S., Witt A., 1986: Główne tendencje współczesnej ewolucji den dolin rzecznych w Polsce (Summary: Main tendencies of present-day evolution of river valley floors in Poland). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 103, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 94-97.
 159. Kozarski S., 1986: Professor Dr. Rajmund Galon, 14 August 1906 - 19 June 1986. Zeitschrift für Geomorphologie N.F. 30(4): 385.
 160. Kozarski S., (rec.), 1987: K.J. Tinkler - A short history of geomorphology. Croom Helm, London-Sydney 1985. Przegląd Geofizyczny 32(1): 115-117.
 161. Gonera P., Kozarski S., 1987: River channel changes and rough paleodischarge estimates for the Warta river, west-central Poland. Geografiska Annaler 69A(1): 163-171.
 162. Kozarski S., Kasprzak L., 1987: Facies analysis and depositional models of Vistulian ice-marginal features in northwestern Poland. In: V. Gardiner (ed.) International Geomorphology 1986 Part II. John Willey and Sons Ltd, Chichester: 693-710.
 163. Kozarski S., 1987: Recent work: Poland. ICE News Bulletin of the International Glaciological Society 83, 1st Issue: 2.
 164. Kozarski S., 1987: Valley-floor development and palaeohydrological changes in the last 15 000 years: case study in a lowland river valley, Warta River, west central Poland. IGCP 158 Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15 000 years, Symposium at Höör, 18-26 May 1987, Abstracts of lectures and posters, LUNDQUA Report 27, 27 (M.J. Gaillard, ed.), Lund University, Department of Quaternary Geology, Lund: 21.
 165. Kozarski S., 1987: Depositional models and reconstruction of ice-sheet dynamics in marginal zones. International Union for Quaternary Research, XII International Congress, July 1987, Programme with Abstracts: 204.
 166. Kozarski S., (rec.), 1987: R.J. Price - Scotlands environment during the last 30 000 years. Scottish Academic Press, Edinburgh 1983. Przegląd Geofizyczny 32(2): 239-240.
 167. Kozarski S., (rec.), 1987: S.A. Harris - The permafrost environment. Croom-Helm 1986. Przegląd Geofizyczny 32(3): 386.
 168. Kozarski S., 1987: Stan i perspektywy rozwoju geografii fizycznej w Polsce. Nauka Polska 3-4: 13-23.
 169. Kozarski S., 1987: Depositional models and ice-front dynamics in northwestern Poland: a methodological approach. Geographia Polonica 53: 43-51.
 170. Kozarski S., 1987: Sedimentological and Stratigraphical Basis for a Paleogeographic Analysis of the Last Glaciation in West-Central Poland. Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universiät, Greifswald, Matematisch-naturwissenschaftliche Reihe 36(2-3): 7-12.
 171. Kozarski S., 1988: Wachania klimatyczne, historia, hipotezy, przewidywania. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Seria wykłady inauguracyjne 27, Poznań: 1-12
 172. Kozarski S., 1988: Litostratygrafia plenivistulianu Niziny Wielkopolskiej w granicach ostatniego zlodowacenia: nowe dane i interpretacje. In: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Seminarium poświęcone pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego w 10 rocznicę śmierci, Poznań 3-4 marca 1988, Streszczenia referatów: 10.
 173. Kozarski S., 1988: Udział geografii fizycznej ośrodka poznańskiego w realizacji potrzeb społeczno-gospodarczych. Kronika Wielkopolski 2/3(45), PWN Warszawa-Poznań 1988: 140-147.
 174. Kozarski S., 1988: Recent work: Poland. ICE News Bulletin of the International Glaciological Society 87, 2nd Issue: 2-3.
 175. Kozarski S., 1988: The first Polish-Swedish Seminar on "Environmental changes in Poland and Sweden after the maximum of the last glaciation". Geographia Polonica 55: 5-7.
 176. Kozarski S., 1988: Time and dynamics of the Last Scandinavian Ice-Sheet retreat from northwestern Poland. Geographia Polonica 55: 91-101.
 177. Kozarski S., (rec.), 1988: W.G. Nickling (ed.) - Aeolian geomorphology. The Binghampton Symposia in Geomorphology, International Series 17, Allen and Unwin 1986. Czasopismo Geograficzne 70: 341-342.
 178. Kozarski S., (rec.), 1988: Geophysik und Geologie. Geophysikalische Veröffentlichungen der Karl-Marx-Universität Leipzig, Dritte Serie 3(4), Akademie-Verlag Berlin 1987. Przegląd Geologiczny 9, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa: 542.
 179. Kozarski S., (rec.), 1988: Geomorphology 1(1) July 1987, Elsevier, Amsterdam. Przegląd Geofizyczny 33(3): 375-376.
 180. Kozarski S., Witt A., 1988: Problematyka współczesnych zmian den dolin rzecznych w pasie wyżynno-górskim Polski w świetle mapy morfodynamicznej w skali 1:500 000. (Summary: Problems related to present-day changes in the light of a 1:500 000-scale morphodynamic map). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 106, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 11-14.
 181. Kozarski S., Witt A., 1988: Współczesna ewolucja den dolin rzecznych na Niżu Polskim na przykładzie arkusza Warszawa mapy morfodynamicznej Polski (1:500 000). (Summary: Present-day evolution of river valley floors in the Polish Plains exemplified by Warsaw sheet of the 1:500 000-scale Poland's morphodynamics map). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 106, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 8-11.
 182. Kozarski S., Gonera P., Antczak B., 1988: Valley floor development and paleohydrological changes: The Late Vistulian and Holocene history of the Warta River (Poland). In: G. Lang and Ch. Schlüchter (eds) Lake, Mire and River Environments durin the last 15000 years. Proceedings of the INQUA/IGCP 158 Meeting on the Palaeohydrological Changes during the last 15 000 years (Bern, June 1985). A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield: 185-203.
 183. Kozarski S., 1988: Origin of pradolinas: a discusion of mistaken ideas. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 24(1): 75-92.
 184. Kozarski S., (rec.), 1989: W.G. Nickling (ed.) - Aeolian Geomorphology. The Binghampton Symposia in Geomorphology: International Series 17, Quaternary Science Reviews 8, Great Britain: 103.
 185. Kozarski S., Kasprzak L., Stryjakiewicz T., 1989: Północnozachodnia część Wysoczyzny GnieŸnieńskiej i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka. III Zjazd Geografów Polskich, Poznań, 27-29 czerwca 1989, Streszczenia i wycieczki naukowe: 42-63.
 186. Kozarski S., (rec), 1989: H. Bremer, A. Godard (eds) - Geomorphology of European Massifs. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband 65, Berlin-Stuttgart 1987, Zeitschrift für Geomorphologie 33(2): 251-252.
 187. Kozarski S., (rec.), 1989: J. Hagedorn (ed.) - Geomorphologische Beiträge: Strukturformen, fluviale Dynamik, Kartierung. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband 66, Berlin-Stuttgart 1987, Zeitschrift für Geomorphologie 33(2): 253.
 188. Kozarski S., 1989: Modele depozycyjne stref marginalnych i zanik ostatniego lądolodu w Polsce północno-zachodniej. (Summary: Depositional models of marginal zones and dissaperance of the last ice-sheet in north-western Poland). Ossolineum, Studia i materiały Oceanologiczne 56, Geologia Morza (4): 39-50.
 189. Kozarski S., (rec.), 1989: J. Dercourt , J. Paqyet - Geology: Principles and methods. Przegląd Geofizyczny 34(1): 120-122.
 190. Kozarski S., (rec.), 1989: A. Hultzsch - Kiese und Sande. Przegląd Geofizyczny 34(1): 122-123.
 191. Kozarski S., 1989: Geomorphology in Poland. Transactions, Japanese Geomorphological Union 10-B: 167-174.
 192. Kozarski S., Nowaczyk B., 1989: The Late Quaternary Climate and Human Impact on Aeolian Processes in Poland. Geoöko plus 1 1-1989, Second International Conference on Geomorphology, Frankfurt-Main, September 3-9, 1989: 160.
 193. Kasprzak L., Kozarski S., 1989: Ice-lobe contact sedimentary scarps in marginal zones of the major Vistulian ice-sheet positions, west-central Poland. Quaestiones Geographicae, Special Issue 2: 69-81.
 194. Kozarski S., 1989: Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Mieczysława Klimaszewskiego. Przegląd Geograficzny 61(3): 193-198.
 195. Jahn A., Kozarski S., 1989: V Międzynarodowa Konferencja Zmarzlinoznawcza. Czasopismo Geograficzne 60(3): 369-370.
 196. Kozarski S., (rec.), 1989: J. Boardman (ed.) - Periglacial processes and landforms in Britain and Ireland. Cambridge University Press, Cambridge 1987. Czasopismo Geograficzne 60(4): 475-476.
 197. Kozarski S., 1989: Procesy eoliczne. In: Sprawozdania z XII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA w Ottawie. Sesje Ogólne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania Badań Naukowych 8: 57.
 198. Kozarski S., 1989: Zlodowacenia Europy i ZSRR. In: Sprawozdania z XII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA w Ottawie. Sesje Ogólne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania Badań Naukowych 8: 58.
 199. Kozarski S., 1989: Procesy glacjalne i fluwioglacjalne. In: Sprawozdania z XII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA w Ottawie. Sesje Ogólne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania Badań Naukowych 8: 58.
 200. Kozarski S., 1989: Paleohydrologia i paleohydrografia Europy. In: Sprawozdania z XII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA w Ottawie. Sesje Ogólne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania Badań Naukowych 8: 60.
 201. Kozarski S., 1989: Paleohydrologia póŸnoczwartorzędowa Kanady. In: Sprawozdania z XII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA w Ottawie. Sesje Ogólne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania Badań Naukowych 8: 62.
 202. Kozarski S., 1989: Subglacjalne formy - drumliny, moreny żłobkowe. In: Sprawozdania z XII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA w Ottawie. Sesje Ogólne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania Badań Naukowych 8: 62.
 203. Kozarski S., 1989: Zlodowacenia holoceńskie. In: Sprawozdania z XII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA w Ottawie. Sesje Ogólne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania Badań Naukowych 8: 63.
 204. Kozarski S., 1989: Wycieczka H: Czwartorzędowa ewolucja Regionu Ottawy. In: Sprawozdania z XII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA w Ottawie. Sesje Ogólne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania Badań Naukowych 8: 67.
 205. Kozarski S., 1989: Wystąpienia innych osób (Stefan Kozarski). In: Sprawozdania z XII Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA w Ottawie. Sesje Ogólne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdania Badań Naukowych 8: 150.
 206. Kozarski S., Nowaczyk B., 1990: Lithofacies variation and chronostratigraphy of late Vistulian and Holocene aeolian phenomena in northwestern Poland. In: S. Kozarski, B. Nowaczyk (eds) International Symposium "Late Vistulian and Holocene Aeolian Phenomena in Central and Northern Europe" (14-18 May, 1990, Poland), Abstracts of Papers, Quaternary Research Institute, A. Mickiewicz University, Poznań: 17.
 207. Kozarski S., 1990: Geomorphic history of the western part of Toruń-Eberswalde pradolina and adjacent areas to the Polish-German border. In: S. Kozarski, B. Nowaczyk (eds) International Symposium "Late Vistulian and Holocene Aeolian Phenomena in Central and Northern Europe" (14-18 May, 1990, Poland), Guide-Book of Excursions, Quaternary Research Institute, A. Mickiewicz University, Poznań: 2-6.
 208. Issmer K., Kozarski S., Nowaczyk B., 1990: Site Klępicz - Late Vistulian loess on Pomeranian landforms and deposits. In: S. Kozarski, B. Nowaczyk (eds) International Symposium "Late Vistulian and Holocene Aeolian Phenomena in Central and Northern Europe" (14-18 May, 1990, Poland), Guide-Book of Excursions, Quaternary Research Institute, A. Mickiewicz University, Poznań: 7-10.
 209. Kozarski S., Nowaczyk B., 1990: Site Sarbinowo - Dune stratigraphy and re-activation recorded by buried soils. In: S. Kozarski, B. Nowaczyk (eds) International Symposium "Late Vistulian and Holocene Aeolian Phenomena in Central and Northern Europe" (14-18 May, 1990, Poland), Guide-Book of Excursions, Quaternary Research Institute, A. Mickiewicz University, Poznań: 15-16.
 210. Kozarski S., Nowaczyk B., 1990: Site Cedynia - Aeolian coversands: sedimentological properties, stratigraphy and age. In: S. Kozarski, B. Nowaczyk (eds) International Symposium "Late Vistulian and Holocene Aeolian Phenomena in Central and Northern Europe" (14-18 May, 1990, Poland), Guide-Book of Excursions, Quaternary Research Institute, A. Mickiewicz University, Poznań: 11-14.
 211. Kozarski S., 1990: Osady ablacyjne ostatniego zlodowacenia w Polsce środkowozachodniej: identyfikacja i paleogeograficzne implikacje (Summary: Ablation sediments of the last glaciation in west central Poland, identification and paleogeographical implications). Acta Universitatis Wratislaviensis 1056, Prace Instytutu Geograficznego, seria A, IV: 41-60.
 212. Kozarski S., (rec.), 1990: R.P. Sharp - Living ice, Understanding glaciers and glaciation. Przegląd Geofizyczny 35(1-2): 133-135.
 213. Kozarski S., (rec.), 1990: D.G. Croot (ed.) - Glaciotectonics - Forms and processes. Przegląd Geofizyczny 35(1-2): 135-137.
 214. Kozarski S., (rec.), 1990: K. Pye - Aeolian Dust and Dust Deposits. Czasopismo Geograficzne 61(3-4): 215-216.
 215. Kozarski S., 1990: Pleni- and Late Vistulian Aeolian Phenomena in Poland: New Occurrences, Palaeoenvironmental and Stratigraphic Interpretations. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina 26-27(1987/1988): 31-45.
 216. Kozarski S., Witt A., 1990: Modelowanie den dolin rzecznych. (Summary: Modelling of river valley floors). In: M. Bogacki (ed.) Współczesne przemiany rzeŸby Polski południowo-wschodniej. Prace Geograficzne 153 Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN: 85-97.
 217. Kozarski S., 1991: Warta - A Case Study of Lowland River. In: L. Starkel, K.J. Gregory, J. Thornes (eds) - Temperate Paleohydrology. J. Wiley and Sons Ltd, Chichester: 189-215.
 218. Kozarski S., 1991: Przemówienie promotora - Działalność badawcza i sylwetka naukowa Profesora dr habil. Alfreda Jahna. In: Alfredus Jahn, doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Doktorzy Honoris Causa 11, Poznań: 9-16.
 219. Kozarski S., 1991: Upper Plenivistulian deglaciation and expansion of the periglacial zone in NW Poland. Abstracts Symposium Periglacial Environments in Relation to Climatic Change (Maastricht/Amsterdam, 3rd-6th May 1991), Vrije Universiteit Amsterdam: 24.
 220. Kozarski S., 1991: Spätglazial-holozäne Klimaschwankungen und ihr Einfluss auf Veränderungen der Gerinnebettmuster mitteleuropäischer Flüsse. Jahrbuch 1990 der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina (Halle/Saale), Leopoldina (R. 3) 36: 153-159.
 221. Kozarski S., Nowaczyk B., 1991: The Late Quaternary Climate and Human Impact on Aeolian Processes in Poland. Zeitschrift für Geomorphologie N.F., Supplementband 83: 29-37.
 222. Kozarski S., Nowaczyk B., 1991: Lithofacies variation and chronostratigraphy of Late Vistulian and Holocene aeolian phenomena in northwestern Poland. Zeitschrift für Geomorphologie N.F., Supplementband 90 (Ed. Stefan Kozarski): 107-122.
 223. Kozarski S., Kasprzak L., 1991: Glaciodynamometamorphism in macro- and mesoglacitectonites of Great Poland Lowland: a disscusion of petrologic consequences in unlithified deposits. Abstracts of Papers, International Symposium INQUA Commision on the Formation and properties of Glacial Deposits, Ireland 1991.
 224. Kozarski S., 1991: Współczesne problemy rozwoju geomorfologii w Polsce. I Zjazd Geomorfologów Polskich, Program Zjazdu i Streszczenia Referatów, Komisja Geomorfologii PTGeogr., Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań: 11-13.
 225. Kasprzak L., Kozarski S., 1991: Vistuliańskie formy marginalne po wałach lodowo-morenowych: model depozycji i paleogeograficzne implikacje. I Zjazd Geomorfologów Polskich, Program Zjazdu i Streszczenia Referatów, Komisja Geomorfologii PTGeogr., Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań: 75-76.
 226. Kozarski S., Nowaczyk B., 1991: Zjawiska eoliczne nad dolną Odrą i dolną Wartą: wykształcenie geomorfologiczne i chronostratygrafia. I Zjazd Geomorfologów Polskich, Program Zjazdu i Streszczenia Referatów, Komisja Geomorfologii PTGeogr., Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań: 92-93.
 227. Kozarski S., 1991: Profesorom Kondrackiemu, Mikulskiemu i Richlingowi w odpowiedzi na krytykę mojego referatu na temat stanu i perspektyw rozwoju geografii fizycznej w Polsce. Przegląd Geograficzny 63(1-2): 171-175.
 228. Kozarski S., (rec.), 1991: M.J. Clark (ed.) - Advances in Periglacial Geomorphology. Czasopismo Geograficzne 62(1-2): 119-120.
 229. Kozarski S., 1991: Litostratygrafia górnego plenivistulianu Niziny Wielkopolskiej w granicach ostatniego zlodowacenia: nowe dane i interpretacje (Summary: Upper Plenivistulian lithostratigraphy of the Great Poland Lowland within limits of the last glaciation: new data and interpretations). In: A. Kostrzewski (ed.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Geografia 50, Wydawnictwa. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań: 471-496.
 230. Kozarski S., 1991: Paleogeografia Polski w vistulianie. In: L. Starkel (ed.) Geografia Polski, środowisko przyrodnicze. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa: 80-105.
 231. Kozarski S., Witt A, 1991: Procesy fluwialne. In: L. Starkel (ed.) Geografia Polski, środowisko przyrodnicze. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa: 425-427.
 232. Kozarski S., 1991: Druga Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. Czasopismo Geograficzne 62(3): 268-270.
 233. Kasprzak L., Kozarski S., 1991: Stosunek rzeŸby strefy marginalnej fazy leszczyńskiej ostatniego zlodowacenia do podłoża plenivistuliańskiego w południowo-zachodniej Wielkoposlce (Summary: Last glaciation Leszno phase marginal zone relief related to pre-Vistulian surface in southwestern Great Poland). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 42, Seria A Geografia fizyczna: 85-101.
 234. Kozarski S., 1992: Glacial landscape and Upper Plenivistulian lithostratigraphy of central and northern Great Poland Lowland: an outline. International Symposium "Last Ice Sheet Dynamics and Deglaciation in the North European Plain" (Poznań/Berlin, 4-9 May 1992), Excursion-Guide, eds: M. Böse, L. Kasprzak, S. Kozarski: 4-7.
 235. Kasprzak L., Kozarski S., 1992: Vistulian maximum ice-marginal formation. - Site Hetmanice. International Symposium "Last Ice Sheet Dynamics and Deglaciation in the North European Plain" (Poznań/Berlin, 4-9 May 1992), Excursion-Guide, eds: M. Böse, L. Kasprzak, S. Kozarski: 11-15.
 236. Kasprzak L., Kozarski S., 1992: Last Scandinavian Ice-Sheet Dynamics and Glaciodislocation Metamorphism of Unconsolidated Deposits in West Central Poland. International Symposium "Last Ice Sheet Dynamics and Deglaciation in the North European Plain" (Poznań/Berlin, 4-9 May 1992), Abstracts of Pappers, eds: M. Böse, S. Kozarski, W. Stankowski: 11.
 237. Górska M., Kasprzak L., Kozarski S., 1992: Vistulian maximum glaciotectonite and sand wedges. Site Włoszakowice. International Symposium "Last Ice Sheet Dynamics and Deglaciation in the North European Plain" (Poznań/Berlin, 4-9 May 1992), Excursion-Guide, eds: M. Böse, L. Kasprzak, S. Kozarski: 16-21.
 238. Kasprzak L., Kozarski S., 1992: The Poznań phase ice-lobe contact sedimentary scarp. - Site Ceradz Kościelny. International Symposium "Last Ice Sheet Dynamics and Deglaciation in the North European Plain" (Poznań/Berlin, 4-9 May 1992), Excursion-Guide, eds: M. Böse, L. Kasprzak, S. Kozarski: 34-38.
 239. Kasprzak L., Kozarski S., 1992: Vistulian ice-marginal formation and ice-front dynamics in west central Poland: a concluding retrospection. International Symposium "Last Ice Sheet Dynamics and Deglaciation in the North European Plain" (Poznań/Berlin, 4-9 May 1992), Excursion-Guide, eds: M. Böse, L. Kasprzak, S. Kozarski: 40-50.
 240. Kozarski S., 1992: Zmiana warunków depozycji w schyłkowym plejstocenie na obszarach ostatniego zlodowacenia w północnej Polsce. Przegląd Geologiczny 10 paŸdziernik, 597-598.
 241. Kozarski S., 1992: (rec.) P.W. Williams (ed.) - The Geomorphology of Plate Boundaries and Active Continental Margins. Zeitschrift für Geomorphologie 36(4): 505-506.
 242. Kozarski S., 1992: (rec.) A. Godard (ed.) - Weathered mantles (saprolites) over rocks of High Latitudes. Zeitschrift für Geomorfphologie 36(4): 499-500.
 243. Kozarski S., 1992: (rec.) C. Embleton (ed.) - Applied geomorphological mapping: methodology by example.
 244. Kozarski S., 1992: Lithostratigraphy of Upper Plenivistulian deposits in the Great Poland Lowland within the area of the last glaciation. Sveriges Geologiska Undersökning, Ser. Ca 81: 157-162.
 245. Kozarski S., Kasprzak L., 1992: Glacidynamometamorfoza osadów nieskonsolidowanych w makro- i mezoglacitektonitach Niziny Wielkopolskiej. (Summary: Glaciodislocation metamorphism of unlithified deposits in macro- and mesoglaciotectonites of Great Poland Lowland). Przegląd Geograficzny 64(1-2): 96-119.
 246. Kozarski S., 1992: Eine auf der Radiokarbonmethode basierende Abschätzung der Rückzugschronologie des Inlandeises in Nordpolen. In: K. Billwitz, K.-D. Jäger, W. Janke (eds) Jungquartäre Landschaftsräume. Aktuellen Forschungen zwischen Atlantik und Tienschan. Springer-Verlag: 16-22.
 247. Kozarski S., Nowaczyk B., 1992: PóŸnovistuliańskie i holoceńskie zjawiska eoliczne w regionie dolnej Odry i dolnej Warty. (Summary: Late Vistulian and Holocene aeolian phenomena in the lower Odra and lower Warta region). In: T. Szczypek (ed.) Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec: 37-105.
 248. Kozarski S., 1993: Morfostratygraficzna i litostratygraficzna pozycja subfazy chodzieskiej w północno-wschodniej Wielkopolsce. II Seminarium - Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych (Poznań, 14-15 paŸdziernika 1993), Streszczenia referatów i opisy posterów: 35-36.
 249. Vandenberghe J., Kasse C., Bohncke S., Kozarski S., 1993: Regional significance of river response to climatic change: the Weichselian-Holocene transition in northwestern and central Europe. Terra Nova 5: 619-620.
 250. Vandenberghe J., Kasse C., Bohncke S., Kozarski S., 1993: Transitional phases between braided and meandering lowland river systems at the end of the last glacial. Abstracts, Third International Geomorphology Conference (23-28 Aug. 1993, Hamilton, Canada): 265.
 251. Kozarski S., 1993: Late Vistulian deglaciation and the expansion of the periglacial zone in NW Poland. Geologie en Mijnbouw 72, Kluwer Academic Publishers, Netherlands: 143-157.
 252. Bluszcz A., Kozarski S., Nowaczyk B., 1994: Turmoluminescencyjne datowanie vistuliańskich pokryw lessowych Pomorza Zachodniego. (Summary: Thermoluminescence dating of Vistulian loess covers in western Pomerania). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Matematyka-Fizyka 21, Geochronometria 10: 225-251.
 253. Kozarski S., 1994: Deglatsyatsya i tipy lednikovo reliefa na teritorii Polshi. In: A.A. Velichko, L. Starkel (eds) Paleogeografitsheskaya osnova sovremiennyh landshaftov. Nauka, Moskva: 25-30.
 254. Kozarski S., Kasprzak L., 1994: Dynamics of the last Scandinavian ice sheet and glaciodislocation metamorphism of unconsolited deposits in west central Poland: a terminological approach. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband 95 (Eds M. Böse, S. Kozarski): 49-58.
 255. Kozarski S., 1994: Ilościowy model depozycji osadów vistulianu w Ujściu n.Notecią. Sympozjum "Formy, osady i procesy subglacjalne", Streszczenia referatów, Toruń-Górzno, 28-29 września 1994: 24.
 256. Vandenberghe J., Kasse C., Bohncke S., Kozarski S., 1994: Climate-related river activity at the Weichselian-Holocene transition: a comparative study of the Warta and Maas rivers. Terra Nova 6: 476-485.
 257. Kozarski S., 1994: On the Origin of the Chodzież End Moraine. In: D.J.A. Evans (ed.) Cold Climate Landforms, J. Willey and Sons, Chichester: 293-312.
 258. Kozarski S., 1994: Ilościowy model depozycyjny osadów vistulianu w Ujściu n.Notecią oraz jego znaczenie dla rekonstrukcji tendencji dynamicznej ostatniego lądolodu (Summary: A quantitative depositional model of Vistulian deposits at Ujście on Noteć and its significance for the dynamics tendency reconstruction of the last ice sheet). Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia 27, Nauki Matematyczno Przyrodnicze 92: 131-139.
 259. Kozarski S., 1995: Sieci wieloboków szczelin mrozowych w glinie morenowej stadium leszczyńskiego na południe od Poznania. In: J. Wojtanowicz (ed.) Konferencja Problemy Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Lublin (10-11 kwietnia 1995), Streszczenia referatów i postery: 35-36.
 260. Kozarski S., Kasprzak L., 1995: Glacikataklazyty i glacimylonity w makro- i mezoglacitektonitach Niziny Wielkopolskiej oraz problem deformacyjnej gliny morenowej. In: Studia z geografii fizycznej, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 109, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1: 105-107.
 261. Kasprzak L., Kozarski S., 1995: Północna krawędŸ Wysoczyzny Wschowskiej i problem stosunku rzeŸby strefy marginalnej fazy leszczyńskiej ostatniego zlodowacenia do podłoża previstuliańskiego między Wschową a Włoszakowicami. In: Studia z geografii fizycznej, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 109, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1: 65-67.
 262. Kozarski S., 1995: Large-clast flow tills in end moraines of southwestern Pomerania. In: W.J. Ehlers, S. Kozarski, P.L. Gibbard (eds) Glacial Deposits in North-East Europe. A.A. Balkema, Rotterdam/Brookfield: 301-307.
 263. Ehlers J., Kozarski S., Gibbard P.L., 1995: Glacial deposits of North-East Europe: general overview. In: J. Ehlers, S. Kozarski, P.L. Gibbard (eds) Glacial Deposits in North-East Europe. A.A. Balkema, Rotterdam/Brookfield: 547-552.
 264. Kozarski S., Nowaczyk B., 1995: The Bolling Interstadial at Żabinko and Late Vistulian environmental changes in the middle reach of the Warsaw-Berlin pradolina. Quaternary Studies in Poland 13: 43-53.
 265. Kozarski S., 1995: Deglaciation and periglacial environment changes in northern Poland after 20 kyr BP. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Abstracts: 143.

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich / The Association of Polish Geomorphologists
e-mail: sgp@amu.edu.pl